Χωρίς τους επιτόπιους το 75% της εξισωτικής ως τέλος έτους

Χωρίς την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης μέχρι τέλους του έτους, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που ορίζει ότι δύναται να καταβληθεί το 75% της ενίσχυσης με την ολοκλήρωση μόνο των διοικητικών ελέγχων, βάζοντας σε εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1748 της ΕΕ.

Σημειωτέον ότι με σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους 111.610.000 ευρώ με σκοπό να πληρωθούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής του 2014, ενώ αναμένεται η έγκριση ακόμα περίπου 70 εκατ. ευρώ για τις πληρωμές του 2015. Άλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός έχει επανειλημμένως μιλήσει για πληρωμή των υπολοίπων από παλιά προγράμματα-συμπεριλαμβανομένης και της εξισωτικής- μέσα στον Δεκέμβριο. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά Αποστόλου στη συνέντευξη τύπου της περασµένης Πέµπτης για πληρωμές 200 εκατ. ευρώ περίπου στους δικαιούχους εξισωτικής τις επόµενες ηµέρες. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσα έχει ήδη ο ίδιος ξαναπεί, απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών από το βήµα της Βουλής, µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου, πιθανότατα ως την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου, τοποθετεί την εξόφληση παλιών εξισωτικών 2008-2014, για τα οποία εκκρεµούν περίπου 200 εκατ. ευρώ (περί τα 10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2008 ως 2013 και περί τα 100 εκατ. ευρώ για το 2014).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου για τις πληρωμές της εξισωτικής ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 2

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.

1.2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

1.3. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης.

Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.

1.4. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

1.5. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.

Comment here