Εγκρίσεις πιστώσεων 500.000 ευρώ για Νέους

Στην έγκριση πιστώσεων 500.000 ευρώ προκειμένου να πληρωθούν οι Νέοι Αγρότες της πρόσκλησης του 2009, προχώρησε η γενική γραμματεία κοινοτικών πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με νέα απόφαση.

Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 501.000 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.: 2009ΣΕ08280003 αυτής προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009».

Δείτε εδώ την απόφαση με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009 » του Μέτρου 112 του «Π.Α.Α 2007-2013»

Έχοντας υπόψη: 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά. 3. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφασης της Επιτροπής. 5. Την υπ΄ αριθ. 9828/21.10.2008 Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 13α του άρθρου 7 του Ν. 3840/2010 και αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ. 135073/03-02-2011 (ΦΕΚ 315 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 6. Την αριθμ. πρωτ. 17371/αριθμ. αποφ. 704/20.11.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 7. Την υπ΄ αριθμ. 2112/9.3.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009 », στο Μέτρο 112 Έντυπο 3: Έγκριση Χρηματοδότησης ΟΠΕΚΕΠΕ 2/2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα του έργου με Κ.Α.: 2009ΣΕ08280003 αυτής. 9. Τις οριστικοποιημένες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.) από τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρτίδες πληρωμής των δικαιούχων του μέτρου 112 ως εξής: ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) 20161120082 126.750,00 20161120090 63.000,00 20161120083 2.625,00 20161120091 2.250,00 20161120084 3.000,00 20161120094 11.250,00 20161120085 4.500,00 20161120095 13.875,00 20161120086 2.625,00 20161120097 2.250,00 20161120087 500,00 20161120098 22.125,00 20161120088 2.500,00 20161120099 85.500,00 20161120089 123.750,00 20161120100 34.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 501.000,00 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 501.000 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.: 2009ΣΕ08280003 αυτής προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απάντηση