ΗΜΑΘΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας: Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίασή του για την Τετάρτη 21η Απριλίου

δημοτικο συμβουλιο

δημοτικο συμβουλιο

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 (ΦΕΚ 1441/Β/10-04-2021) ΚΥΑ, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αλεξάνδρειας (Β’ Φάση-Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της έκθεσης της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 141/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 142/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6494/13-04-2021 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019, που αφορά την τρίτη τροποποίηση της αριθ.πρωτ.1955/01.02.2019 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Τροποποίηση του ωραρίου εργασίας καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του αρίθ. 143 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σχοινά δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Παλαιοχωρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

10. Ορισμός μελών:
α)Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου,
β)Επιτροπής διεξαγωγής για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Έγκριση ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του οικοπέδου με αρ. 256 Ο.Τ. 21 συνοικισμού Κυψέλη (Νεοχώρι), οριστικής διανομής έτους 1974, με την ένδειξη διαθέσιμο προοριζόμενο δια κοινωφελείς σκοπούς, παιδική χαρά». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Απάντηση