ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Δήμος Βέροιας:Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς Εγγράφων – Δεμάτων ετών 2019-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.214,50€ (χωρίς ΦΠΑ), 7.705,98€ (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών – μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 279/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο. Επιπλέον προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος γενικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή απόφαση της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειάς του.

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
– στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,
– στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Μητροπόλεως 46 – Τμήμα Προμηθειών – Γραφ. 2, τηλ.: 23313 50508), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Απάντηση