ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση από τον Δήμο Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 15-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

 

Θέμα 1ο
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα 2ο
Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγενάς Κ. Ο.Ε.»
Θέμα 3ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Ματζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

 

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Απάντηση