ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 28/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση και τροποποίηση των συμβάσεων της προμήθειας ειδών τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου

2. Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου

3. Ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

4. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή WC στο κοινοτικό κατάστημα Τ.Κ. Λουτρού» (ΑΜ 70/2015)

5. Εισήγηση παραχώρησης σχολικού χώρου

6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξεχασμένης

7. Έκφραση γνώμης για κατάργηση ή μη καταφυγίου άγριας ζωής στην ΤΚ Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας

8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του Θεοδωρου Κων/νου του Πασχάλη

9. Αντικατάσταση του κ.Ζαρκάδα Γεώργιου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»

10. ΣΤ΄ Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)

11. Έγκριση ή μη της αριθ. 233/2016 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας»

12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 129/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

13. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.63/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατέος με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης κίνησης διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Πλατάνου στα Ο.Τ.15 & 16 του Δήμου Πλατέος»

Απάντηση