ΑΓΡΟΤΙΚΑΗΜΑΘΙΑ

Ενημέρωση στους βοοτρόφους παχυντές

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας ενημερώνει τους βοοτρόφους παχυντές σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ΄αριθ. 412013/2000  ΚΥΑ και 2260/155064/2014  ΚΥΑ και σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 653/2014  ότι για να κάνουν χρήση της προαιρετικής ένδειξης (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ) για το έτος 2017 θα πρέπει να υποβάλλουν μέσα στον μήνα Ιανουάριο 2017 και πριν την σφαγή των βοοειδών τους, δήλωση χρήσης καθώς και την έδρα του σφαγείου (κύριος όγκος της δραστηριότητάς τους) που θα κάνουν χρήση της ως άνω ένδειξης στις ετικέτες των σφάγιών τους.

Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι για το έτος 2016 στην ειδική κατάσταση του ΥΠΑΑΤ και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ένδειξης, πρέπει να υποβάλλουν αιτιολογημένη υπεύθυνη δήλωση διαγραφής τους.

Η προαιρετική ένδειξη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ) χρησιμοποιείται στο βόοειο και μοσχαρίσιο κρέας μαζί με τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές ενδείξεις (χώρα γέννησης, χώρες πάχυνσης, χώρα σφαγής, αριθμός ενωτίου του ζώου, ποιοτική κατάταξη του σφάγιου).

Παρακολουθείται και βεβαιώνεται η χρήση της από τους ορισμένους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας, οι δε ετικέτες των σφαγίων  ταυτοποιούνται, σφραγίζονται και υπογράφονται πριν διατεθούν στην κατανάλωση.

Πρόκειται για βοοειδή που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδος και εισάγονται από τους βοοτρόφους της χώρας σε νεαρές ηλικίες εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις τους με κτηνοτροφικά προϊόντα (καλαμπόκι, κριθάρι, πίτυρο, τριφύλλι) για διάστημα  έως 14 μήνες με ποσοστό παραγόμενου κρέατος τα 2/3 του σφαγίου.

Οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστευθούν την ένδειξη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ) που εμφανίζεται στις βιτρίνες των κρεοπωλείων, στα σημεία λιανικής πώλησης, στις συσκευασίες κρεάτων, μαζί με τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές ενδείξεις.

Σε ότι αφορά τις ενδείξεις των ζυγιστικών μηχανών η εν λόγω προαιρετική ένδειξη αναφέρεται σε συνδυασμό με την προέλευση- καταγραφή του κρέατος.

Οι ενδιαφερόμενοι βοοτρόφοι (παχυντές) που επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο του ΥΠΑΑΤ (παραγωγοί με το δικαίωμα χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ) μπορούν να εφοδιαστούν τις δηλώσεις εγγραφής από την ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας και να επιβεβαιωθούν για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 23313050142, 23313 50183, 23313 50153.

Ο Αν.  Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Ημαθίας

Καα

 

 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ

Απάντηση