ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με 15 θέματα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή Δήμου Βέροιας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 09-12-2016 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση προς το Δ.Σ. για εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων και επικειμένων ιδιοκτησίας Φρ.Δαυϊτίδου και λοιπών.
ΘΕΜΑ
2ο
Απευθείας ή μη ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Αποκατάσταση βλάβης στηθαίων ασφαλείας στην οδό 25ης Μαρτίου).
ΘΕΜΑ
3ο
Απευθείας ή μη ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Αποκατάσταση βλαβών στη γέφυρα Μέσης).
ΘΕΜΑ
4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Επισκευή με αυτεπιστασία και προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών για κεραμοσκεπή  Δημοτικού Κτιρίου).
ΘΕΜΑ
5ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».
ΘΕΜΑ
6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».
ΘΕΜΑ
7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έρευνα ύπαρξης ζωγραφικού διάκοσμου, μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών κτιρίου δωρεάς Καραναστάση».
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών  αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (αποζημίωση Ε.Κουλακιώτου).
ΘΕΜΑ
11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών  αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (αποζημίωση Γ.Δελιοπούλου).
ΘΕΜΑ
12ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ
13ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Γκαράνη.
ΘΕΜΑ
14ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Τριμ. Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Φ.-Θ.Σαρόγλου.
ΘΕΜΑ
15ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης των αριθμ. 52/2015 & 51/2015 αποφάσεων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) Π.Ε. Ημαθίας των Ε. & Στ. Κατσόγιαννου και της παρέμβασης του Δήμου Βέροιας.

Απάντηση