ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ένα θέμα συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας την τρίτη 13/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 8/ 2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα

Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων με διάνοιξη οδού 80 μ. σε ιδιωτική έκταση 29.956,92 τ.μ. στη θέση «Ντορμάνι» της Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία

Απάντηση