ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ 22 ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 28-03-2016 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση των αριθμ. 558/2015 & 108/2016 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο Ανάκληση της αριθμ.111/2016 απόφασης Ο.Ε. και διάθεση πίστωσης για «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη τευχών μελέτης και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης της εργασίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και διαφόρων παρελκόμενων αυτών Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
ΘΕΜΑ 6ο Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ 8ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου για την «Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια».
ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων».
ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτέλεση υπηρεσιών ωρίμανσης οργανωτικού πλαισίου καινοτόμου προσέγγισης παροχής υπηρεσιών φροντίδας για πάσχοντες από οστεοαρθρίτιδα στο Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εργασίες ταφής, εκταφής κ.τ.λ. στα δημοτικά κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (αποκατάσταση επικίνδυνων φθορών οδοστρώματος).
ΘΕΜΑ 16ο Απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή “Γιοτζαλίκια”».
ΘΕΜΑ 17ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ 18ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ 19ο Επί αιτήματος Κ. Κασαμπαλή για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόσκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 20ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης  κατά συζήτηση αίτησης ακύρωσης της Ε.Κατσόγιαννου.
ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός ή μη δικηγόρων για έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας ιδιοκτησιών του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης των Κων/νου Παπαοικονόμου και λοιπών.

Απάντηση