Συμμετοχή της ΔΕΥΑΝ στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Σε πρόταση με τίτλο “New circular value chains for wastewater nutrients” που κατατέθηκε στις 8 Μαρτίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Horizon 2020” συμμετέχει η ΔΕΥΑΝ.

Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών από υγρά απόβλητα και η επανείσοδός τους στον κύκλο της φύσης στη βάση της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί προτεραιότητα στις πολιτικές της Ε.Ε. Η πρόταση εστιάζει στην αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών για την καλλιέργεια ροδάκινου, και γενικά στην υποστήριξη της ροδακινοκαλλιέργειας μέσα από νέα εργαλεία (εκμετάλλευση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων, αξιοποίηση θρεπτικών στοιχείων των υγρών αποβλήτων και της ιλύος του βιολογικού) που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν και θα υποστηρίξουν την τοπική αγροτική οικονομία.

 

Περιοχή αναφοράς και έρευνας του προγράμματος για την Ελλάδα επιλέχθηκε η Νάουσα και συγκεκριμένα η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, γεγονός που προδιαγράφει τεράστια οφέλη για τη ΔΕΥΑΝ στους τομείς του εκσυγχρονισμού και της τεχνογνωσίας.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τρεις ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και 22 ευρωπαϊκές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, από Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, και Ισπανία.

 

Συντονιστής εταίρος του ερευνητικού προγράμματος στη χώρα μας ανέλαβε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ επικεφαλής εταίρος είναι το Τμήμα Αγροοικολογίας του Aarhus University της Δανίας.

Απάντηση