Ενημερώνονται οι δικαιούχοι τευτλοπαραγωγογια την δυνατότητα αποχώρησης από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια των τεύτλων.

Ενημερώνονται όλοι οι δικαιούχοι τευτλοπαραγωγοί των προσκλήσεων 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013, της  δράσης 2.3(B) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 2 1 4 του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013, σχετικά με τη δυνατότητα  αποχώρησής τους από τη Δράση, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή χρημάτων για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από την 1.1.2015 και εξής, εφόσον το σύνολο της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσής τους (αρόσιμη γη εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης) είναι άνω των 10 εκταρίων (Ha), δηλαδή άνω των 100 στρεμμάτων.

Η δυνατότητα αποχώρησης δίνεται μόνο στους δικαιούχους με συνολική αρόσιμη γη άνω των 10 εκταρίων (Ha), δεδομένου ότι μόνο αυτή η κατηγορία δικαιούχων αντιμετωπίζει ενδεχόμενη αδυναμία τήρησης της δέσμευσης του «πρασινίσματος» του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής «διαφοροποίηση καλλιεργειών»*, λόγω υποχρέωσης τήρησης της δέσμευσης της γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης 2.3 (Β).

Οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι, μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσαγγαλίδης Γεώργιος, Μητροπόλεως 44, Βέροια, Τμήμα Κτηνιατρικής, 2ος Όροφος, Τηλ.: 2331-3-50133).

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

 

 

Βασίλειος Λαζαρίδης

Απάντηση