Ισολογισμός δήμου Νάουσας. Ελλειμματικός κατά 106.000 ευρώ, αλλά ιδιαίτερα βελτιωμένος σε σχέση με τα περασμένα έτη, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού λογιστή

Έσοδα   11.747.539 ευρώ  και  εξόδα 11.853.638,78, ελλειμματικός δηλαδή κατά  -106.099,78, αλλά ιδιαίτερα βελτιωμένος σε σχέση με το αντίστοιχους  των προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων 2013 (-974.008,07) και 2012 ( -3.082.558,16) είναι ο ισολογισμός του

δήμου Νάουσας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο στο δημοτικό συμβούλιο ο, ορκωτός λογιστής κ.Τσιαμούλος, ο οποίος τόνισε ότι ο ισολογισμός αποδίδει την πραγματικότητα. Οι συνολικές ζημίες εις νέο την 31/12/2014 ανέρχονται σε  -4.457.706,76 ευρώ και αποτελούν το αποτέλεσμα των τεσσάρων πρώτων χρήσεων (2011 έως 2014) λειτουργίας του «Καλλικρατικού» Δήμου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ.Τσιαμούλος το 2014 η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του δήμμου  ανέρχεται σε € 107.165.535,18 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 30.582.931,72, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 76.582.603,46. Οι πάγιες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στη χρήση 2014 ανέρχονται σε € 605.311,05.

Το συνολικό ύψος των δανείων  ανέρχεται σε € 2.228.974,72, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της πρώην ΚΕΠΑΠ. Όπως τόνισε ο ορκωτός λογιστής ο δήμος έχει πληρώσει όλες τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων από την έναρξή τους έως και σήμερα.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ανέρχεται σε  1.812.555,81, ενώ το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε  3.495.148,56.

http://eleytheriadhs.blogspot.gr/

Απάντηση