ΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για :

α) Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων : 1) Προώθηση αναγνωσιμότητας στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια και θέση σε πλήρη λειτουργία μιας κινητής βιβλιοθήκης 2) Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Τρικάλων 3) Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED, για τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Τρικάλων,  β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ. και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση των έργων

  1. Λήψη απόφασης για την 19η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το παρακάτω θέμα  αφορά στην Απόφαση ένταξης τριών έργων του Δήμου Aλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Τα έργα εγκρίθηκαν με την με αριθμό 25380 / 04-12-2015 απόφαση της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν (πραγματοποίηση δαπανών) έως 31-12-2015 και επομένως θα είναι δυνατή η συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2007-2013.

Απάντηση