Εμπαιγμός με τα «κόκκινα δάνεια»: Ζητάνε από τον δανειολήπτη να επιστρέφει την επιδότηση του Δημοσίου!

Στο αέρα βρίσκεται η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών των ευπαθών ομάδων, καθώς σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης στη Βουλή, όποιος ευάλωτος δανειολήπτης αιτηθεί κρατικής ενίσχυσης για τα τρία χρόνια που προβλέπει το νέο πλαίσιο, ώστε το κράτος να πληρώνει μέρος της δόσης την οποία πρέπει εκείνος να δώσει στην τράπεζα, θα επωμίζεται την υποχρέωση να την αποπληρώσει στο μέλλον!

Η διαφορά δηλαδή θα κεφαλαιοποιείται και θα προσμετράται στη συνολική οφειλή του δανειολήπτη, ο οποίος και θα πρέπει να την αποπληρώσει.

Αντίθετα διατηρείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία μόνο για το 2016, το δημόσιο θα καλύπτει τη διαφορά του ποσού ανάμεσα στη δόση που θα ορίσει το δικαστήριο, και των χρημάτων που τελικά θα καταβάλει.

Ειδικότερα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Μια ακόμη αλλαγή που προβλέπουν οι τροποποιήσεις που κατέθεσε ο κ. Σταθάκης, είναι ότι η αξία του ακινήτου δεν θα καθορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές αλλά με βάση οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, στις ίδιες νομοτεχνικές βελτιώσεις προβλέπεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορά στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Η δόση που θα πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης θα προσδιοριστεί στο μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής.

2. Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή δεν θα εισπράξουν χαμηλότερο τίμημα από την εμπορική αξία, εκτός και αν συναινέσουν σε χαμηλότερο ποσό.

3. Ο οφειλέτης πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

4. Οι οφειλέτες που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για την μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Επίσης υποχρεούνται να καταβάλουν το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς.

5. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.

Comment here