Πώς θα γλιτώσετε από το «δάγκωμα» των τεκμηρίων

Χιλιάδες φορολογούμενοι αιφνιδιάστηκαν φέτος όταν είδαν το εκκαθαριστικό τους. Δηλώνοντας ελάχιστο εισόδημα από τόκους καταθέσεων ή από ενοίκια ή από περιστασιακή απασχόληση πιάστηκαν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διότι δεν δήλωσαν τις αποδείξεις δαπανών για να κερδίσουν τη μείωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Έπεσαν στην παγίδα διότι δεν παρακολούθησαν κατά γράμμα τις μεταβολές στις διατάξεις νόμου. Μέχρι πρότινος δεν ήταν απαραίτητο να δηλώσουν αποδείξεις καθώς δεν εφαρμοζόταν το ελάχιστο τεκμήριο (ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης) των 3.000 ή των 5.000 ευρώ.

Στους φορολογούμενους αυτούς, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει τώρα τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς την επιβολή προστίμων και συμπληρώνοντας τον κωδικό 049 με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων (10% του εισοδήματος) να γλιτώσουν από το πρώτο μπουγιουρντί που έβγαλε η εκκαθάριση.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, με την εγκύκλιο του αναπληρωτή ΓΓΔΕ Ιωάννη Μπάκα, επιχειρείται να λυθεί το θέμα που ανέκυψε μετά την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τον ν. 4330/2015. Το πρόβλημα αφορά σε όσους φορολογούμενους υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2014 πριν από τις 16 Ιουνίου 2015.

Με βάση τις διατάξεις του ν.4330/2015, που ίσχυσαν από 16-6-2015 και μετά, ορίστηκε ότι η τυχόν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων για τους ανωτέρω φορολογούμενους των οποίων το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών υπό την προϋπόθεση της δήλωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου των 2.100 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «στην πράξη εμφανίσθηκαν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι υπέβαλλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 πριν από τις 16.6.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4330/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) δηλώνοντας εισοδήματα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι είχαν υπόψη τους τις προϊσχύσασες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη στην περίπτωση τόκων και ακινήτων και ότι η τυχόν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της παρ.1 του άρθρου 29 και συνεπώς δεν δήλωσαν στον κωδ.049 τις απαιτούμενες αποδείξεις αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.24 του άρθρου 72.

Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν.4330/2015 η τυχόν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων για τους ανωτέρω φορολογούμενους των οποίων το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών της παρ.1 του άρθρου 15 υπό την προϋπόθεση της δήλωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16.

Ομοίως, φορολογούμενοι υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 πριν από τις 16.6.2015 χωρίς να έχουν υπόψη τους τα αναφερόμενα στην παρ.4 του παρόντος και συνεπώς για τον υπολογισμό του φόρου της παρ.1 του άρθρου 15 δεν λήφθηκε υπόψη η μείωση φόρου του άρθρου 16, αφού αυτοί δεν δήλωσαν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 6. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου οι παραπάνω φορολογούμενοι να έχουν επίσης τη μείωση του φόρου του άρθρου 16, μπορούν να υποβάλουν έως 31.12.2015 και για το φορολογικό έτος 2014 τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις.

Οι υποβαλλόμενες αυτές τροποποιητικές δηλώσεις στις οποίες δηλώνεται ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, θεωρούνται εμπρόθεσμες. Τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που για την ίδια αιτία έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας θεωρούνται εμπρόθεσμες»

 

Απάντηση