Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου – Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Με το προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, εισάγεται στην ελληνική έννοµη τάξη ο θεσµός της οργανωµένης εξωδικαστικής διαδικασίας για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά µακράς οικονοµικής κρίσεως, αδυνα- τούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα».

Στόχος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου είναι η ρύθµιση των οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή (πιστωτικά ιδρύµατα, φορολογικές αρχές, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προµηθευτές κ.ά.), εφόσον αυτές προέρχονται από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη είτε, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει ατοµική επιχείρηση, από άλλη αιτία.

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240), καθώς και η εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του ν. 4307/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 246) είναι, σήµερα, οι µόνοι υφιστάµενοι τρόποι ρύθµισης των χρεών των επιχειρήσεων.

Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µετά τη επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά στην έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος. Συγκεκριµένως, µε το άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου και ορίζονται οι βασικές έννοιες των ρυθµίσεών του.

Με το άρθρο 2 καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου όσον αφορά στα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθµισης οφειλών καθώς και οι απαιτήσεις που δύνανται να ρυθµισθούν.

Περαιτέρω ορίζονται τα κριτήρια για την καταρχήν υπαγωγή στη διαδικασία (άρθρο 3), περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση για τις επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 (άρθρο 4), περιγράφεται αναλυτικώς το περιεχόµενο της αίτησης και απαριθµούνται τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν (άρθρο 5).

Με το άρθρο 6 ρυθµίζονται η διαδικασία διορισµού του συντονιστή, η προθεσµία και οι λόγοι τυχόν αποποίησής του, και ο τρόπος σύστασης του µη- τρώου συντονιστών που θα τηρείται στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Εν συνεχεία καθορίζονται τα επόµενα στάδια της διαδικασίας από τον έλεγχο της αίτησης µέχρι την κοινοποίησή της στους πιστωτές (άρθρο 7), οριοθετείται και περιγράφεται λεπτοµερώς η διαδικασία της διαπραγµάτευσης από το στάδιο της δήλωσης συµµετοχής των πιστωτών έως και τη σύναψη της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (άρθρο 8), απαριθµούνται οι υποχρεωτικοί κανόνες κατάρτισης και σύναψης της σύµβασης (άρθρο 9), καθορίζεται η αµοιβή του συντονιστή και οι υπόχρεοι καταβολής της (άρθρο 10), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του διορισµού εµπειρογνώµονα (άρθρο 11), και η διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (άρθρο 12).

Το άρθρο 13 περιλαµβάνει ρύθµιση για την αυτοδίκαιη αναστολή λήψης µέτρων ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιου- σίας του οφειλέτη. Στο άρθρο 14 καθορίζονται οι συνέπειες της µη τήρησης της συµφωνίας ρύθµισης από τον οφειλέτη.

Στο άρθρο 15 θεσπίζονται ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών. Στο άρθρο 16 περιγράφονται οι λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, µέσω της οποίας θα διεξάγεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης των σχετικών οφειλών, και στο άρθρο 17 παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή εταιρείες του ν. 4355/2015 (Διαχείριση των µη εξυπηρετού- µενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων) να συνεργάζονται µεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν κοινή πρόταση προς τον οφειλέτη.

Τέλος, µε το άρθρο 18 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου η οποία, µε την εξαίρεση ορισµένων διατάξεών του η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευσή του, προσδιορίζεται στους τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο ΕΔΩ

 

Απάντηση