ΑΓΡΟΤΙΚΑΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων Ενημερώνει

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων Ενημερώνει

Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Με την παρούσα οδηγία , σας ενημερώνουμε για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την μετάκληση εργατών γης από τρίτες χώρες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80) και οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Οι διατάξεις αυτές είναι α) ν. 4783/21 , άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄ 38) , β) ν.4798/21 , άρθρο 265 (ΦΕΚ Α΄ 68) και γ) Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής αρ. 10776/ 29-04-21.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες .
Υποβολή έντυπης αίτησης των εργοδοτών , με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής .

Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλούμενου εργάτη όπως επώνυμο , όνομα , επώνυμο και όνομα πατέρα , επώνυμο και όνομα μητέρας , χώρα και ημερομηνία γέννησης , ιθαγένεια , αριθμός διαβατηρίου , ημερομηνία έκδοσης και λήξης , χώρα έκδοσης .

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται να συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά, απλή φωτοτυπία α) του Διαβατηρίου και β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του μετακαλούμενου εργάτη . ( Εγκύκλιος αρ 10776/2021 , 29/04/21 , του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.) ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επικυρωμένη . Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων .

Παράβολο των 100 ευρώ ανά μετακαλούμενο εργάτη , το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του .

Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα δηλώνει ότι α) θα απασχολήσει προσωρινά, τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών και έως 90 ημέρες , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014. β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012) . γ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την Περιφερειακή Ενότητα , τον Δήμο και την Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία Διεύθυνσης .
δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις , προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει κατάλυμα να προσκομισθούν στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλληλο κατάλυμα .
ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή .

Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής ( πρόσφατη ) .

Η ασφάλιση των εργατών θα γίνεται με εργόσημο και δεν μπορεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών .

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με έντυπο τρόπο και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα σας δοθούν πρόσθετες οδηγίες .
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ , ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γιαννακάκης Χρήστος                   Αποστόλου Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.                         Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ.

Μηνάς Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας

Απάντηση