ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ορισμός Αντιδημάρχων και αλλαγή στην καθαριότητα στον δήμο Αλεξάνδρειας.

«Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους
Αντιδημάρχους .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, για τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 41.570 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων.
10. Το υπ’ αριθ. 13037/3-9-2020 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” για τον ορισμό των συμβούλων, α) Αθανάσιο Κούγκα και β) Κιοσέογλου Ιερεμίας, ως Αντιδήμαρχοι για ένα έτος.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΦΕΚ 1866/Β΄/26- 5-2017 και 87/Β΄/24-1 2019), όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 05-09-2020 μέχρι 04-09-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

1.1.Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β)Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε)Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η)Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

2.1. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

3.1. Τον κ. Στέφανο Δριστά, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

4.1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, με  θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
β) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων της Διεύθυνσης.

5.1. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου, από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ”, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04-09- 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
5.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Κούγκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος ,
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέφανο Δελιόπουλο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σαρακατσάνος,
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιερεμία Κιοσέογλου. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς ,
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ . Νικολάου Σαρακατσάνου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Στέφανος Δελιόπουλος.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέφανου Δριστά. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Δριστά.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απάντηση