ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας

δημαρχειο βεροιας

Ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας

Mε βάσει:

  1. την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/11-3-2020/ΦΕΚ 55, κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

  2. Και την ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής

Αποφασίζεται ότι:

Α) Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων θα λαμβάνει χώρα διά περιφοράς και επί πλέον θα εξεταστεί η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Β) αναστέλλει τη λειτουργία όλων των παιδικών χαρών, του δήμου μέχρι νεωτέρας. Η υφιστάμενη κατάσταση θα επανεκτιμάται και θα προσαρμόζεται σύμφωνα πάντα με τις εκδοθείσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Απάντηση