ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

8η Δεκεμβρίου εκλογές στην Λυκογιάννη για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας

ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ, ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÊÁÉ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ 2019 (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

8η Δεκεμβρίου εκλογές στην Λυκογιάννη για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 55 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύουν.

2.       Την αριθ. 652630(5146)/30-10-2019 προκήρυξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη διενέργεια εκλογών στις 8 Δεκεμβρίου 2019 για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας

3.       Την αριθ. 32/ΕΠ/2019/23-11-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι στον συνημμένο πίνακα υποψήφιοι Σύμβουλοι για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στις εκλογές της 8ης Δεκεμβρίου 2019.

4.       Τη με αρ. 740531(5781)/25-11-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας «Θεώρηση και κοινοποίηση πίνακα υποψηφίων Συμβούλων, για την ανάδειξη  ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στις εκλογές της 8ης Δεκεμβρίου 2019».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Την 8η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00 :
Θα διεξαχθεί στο εκλογικό τμήμα της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με την πιο πάνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και θεωρήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, από τους κατωτέρω υποψηφίους :
Μεμονωμένοι υποψήφιοι :

1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Η παρούσα  να τοιχοκολληθεί στο ως άνω Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη της Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου του Δήμου Βέροιας μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2019 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.

Ε.Δ.
Ο  Αναπληρωτής Δημάρχου
1.     Αρχείο Επ/τέο

2.     Α, Α/2α,

3.     Δήμαρχο
Βασίλειος Λυκοστράτης

Απάντηση