ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι θέσεις του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» για την καθαριότητα και το περιβάλλον

Οι θέσεις του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» για την καθαριότητα και το περιβάλλον

1. Καθαριότητα

-Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προκειμένου αυτά να καθίστανται αξιοποιήσιμα.

-Προώθηση των διαδικασιών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, με αποκέντρωση των σχετικών δραστηριοτήτων (δημιουργία μονάδων μικρής κλίμακας-πράσινα σημεία).

Οι πρώτες προτάσεις πρέπει να ενταχθούν αρμονικά στο ενιαίο σχέδιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

-Επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων (λ.χ. συγκέντρωση και αξιοποίηση τηγανέλαιου).

-Διασφάλιση της ορθής συγκέντρωσης και διαχείρισης των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καιαυστηρή εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τους παραβάτες.

-Ενίσχυση των υποδομών της υπηρεσίας καθαριότητας (καινούργιοι κάδοι απορριμμάτων – χαρτογράφηση της τοποθεσίας των κάδων – συντήρηση και αναβάθμιση των απορριμματοφόρων – ηλεκτρονική παρακολούθηση της πληρότητας των κάδων για αποδοτικότερο καθορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων- διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας).

-Διερεύνηση της δυνατότητας υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο αναπλάσεων ευπρεπισμού του αστικού ιστού. Η υπογειοποίηση θα φέρει πολλά οφέλη στη διαχείριση και στην αισθητική εικόνα της πόλης μας.

-Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των πολιτών. Δημιουργία κινήτρων, μέσω επιδοτήσεων για μείωση των οργανικών.

-Ενθάρρυνση της λειτουργίας επιχειρήσεων που θα συλλέγουν αγοράζοντας, θα συσκευάζουν και θα πωλούν παραπροϊόντα (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαλκός και άλλα μέταλλα, ξύλο και γυαλί). Η διαδικασία αυτή αποδελτιώνεται ως εξής:

i.            Ακριβής περιγραφή στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου των προδιαγραφών που  θα πρέπει να τηρούν αυτές οι επιχειρήσεις.

ii.            Αποδοχή από τον Δήμο των δελτίων παράδοσης υλικών από τους δημότες.

iii.            Πιστοποίηση της συμμετοχής του κάθε πολίτη στην προσπάθεια διαχωρισμού.

iv.            Επιβράβευση με επιστροφή μέρους των δημοτικών τελών, καθώς ο Δήμος θα μπορεί ευχερώς να κοστολογήσει την περισυλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία των απορριμμάτων του.

 

2. Περιβάλλον

Οραματιζόμαστε έναν Δήμο απαλλαγμένο από αιτίες ρύπανσης και για αυτό θεωρούμε απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες και Κινήσεις, με τα Σχολεία, με Αγροτικούς και άλλους Συλλόγους.

Συνολική στροφή και βασικός σχεδιασμός με άξονα τη φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση:

-Περαιτέρω παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά κτίρια για μείωση των ενεργειακών τους καταναλώσεων.

-Βελτίωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού.

-Βελτιστοποίηση λειτουργίας υποδομών επεξεργασίας λυμάτων: οι υφιστάμενες υποδομές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Εάν χρειαστεί, θα γίνουν μικρές επεκτάσεις, ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή όλων των λυμάτων των οικισμών που θα συνδεθούν με την εγκατάσταση, καθώς και ρευμάτων βιομηχανικών αποβλήτων με ταυτόχρονη επεξεργασία και μείωση της παραγόμενης λάσπης της εγκατάστασης.

-Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου (νερό, ήλιος, βιοαέριο χωματερών).

i.            Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΑΠΕ στο Δήμο μας, θα προχωρήσουν οι υφιστάμενες αδειοδοτήσεις για τα μικρά υδροηλεκτρικά στο δίκτυο ύδρευσης που έχουν αδειοδοτηθεί από το 2008 και παράλληλα θα εξεταστούν και άλλες θέσεις στα δίκτυα ύδρευσης για εφαρμογή αυτής της πρακτικής για παραγωγή ηλεκτρισμού.

ii.            Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. επίσης θα επεκτείνει την εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου της για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού χρήσης, όπως αναφέρεται παρακάτω.

iii.            Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών και δημοτικών κτιρίων θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είτε σε στέγες είτε σε αυλές, προκειμένου να γίνουν τα κτίρια αυτά ενεργειακά αυτόνομα κατά τους ορισμούς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για σταδιακή μετατροπή όλων των δημοτικών κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB).

iv.            Επίσης, εφόσον λάβει χώρα μια εργασία αποκατάστασης παλαιών χωματερών, μπορεί να αντληθεί από αυτές και βιοαέριο από την αναερόβια αποικοδόμηση των αποβλήτων.

-Χωροθέτηση και ίδρυση ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ.

-Πλατεία Δημαρχείου και περίβολος του Θεολόγου: πρόκειται για δύο περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα για μικρές πλην όμως αποδοτικές βιοκλιματικά εφαρμογές (λ.χ. κατακόρυφους φυτεμένους τοίχους).

 

-Η τάφρος 66: παρεμβάσεις στα γεωγραφικά όρια του Δήμου

α. Καθαρισμός της κοίτης

Άσκηση πίεσης στην Περιφέρεια για καθαρισμό της κοίτης.

β. Τηλεπισκόπηση

Τοποθέτηση αισθητηρίων μέτρησης της ρύπανσης και ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο. Η χρησιμότητα αυτού του δικτύου είναι ότι θα παίξει τον ρόλο του συναγερμού καθώς και τον ρόλο του επόπτη. Μετά από βαθμονόμηση του εν λόγω δικτύου,θα είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνου που ρύπανε τον αποδέκτη.

γ. Αυτοκαθαρισμός των αποδεκτών

Ένας αποδέκτης μετά από μερικά χιλιόμετρα αυτοκαθαρίζεται. Τούτο συμβαίνει, διότι οι ρύποι διασπώνται και απορροφώνται. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενισχυθεί στην περιφερειακή τάφρο λόγω της γεωμετρίας της διατομής της (π.χ. καλλιέργεια υδρόβιων φυτών που θα απορροφούν τους ρύπους, διοχέτευση του ύδατος σε επιμήκεις τεχνητούς υδροτόπους που θα βρίσκονται στους παρόχθιους αναβαθμούς, καθαρισμός του ύδατος και επαναπροώθηση στον αποδέκτη).

 

-Αξιοποίηση της σηπτικής εγκατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Επεξεργασία της παραγόμενης στη γύρω περιοχή βιομάζας (με προεπεξεργασία που απαιτεί πολύ μικρή επένδυση) και παραγωγή βιοαερίου. Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση της βιομάζας στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε να επεκταθεί η εγκατάσταση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού στον χώρο του βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Β., δημιουργώντας μια ενεργειακή κοινότητα με συνεταιριστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα συμμετέχουν με ποσοστό στην ενεργειακή κοινότητα και θα έχουν οικονομικά οφέλη (από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος) αλλά και περιβαλλοντικά – λειτουργικά, διότι θα παραδίδουν τα απόβλητα τους στην εγκατάσταση και θα μπορούν να λιπάνουν τα χωράφια τους με το οργανικό λίπασμα που θα προκύπτει από την διεργασία. Το ζεστό νερό μπορεί να δοθεί στο Μακροχώρι ως δίκτυο τηλεθέρμανσης ή να χωροθετηθούν θερμοκήπια από συνεταιριστές κοντά στον βιολογικό.

 

-Συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες και Κινήσεις, με τα Σχολεία, με Αγροτικούς και άλλους Συλλόγους.

 

 

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ – Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!

 

Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης

Απάντηση