ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας για την συλλογή βίοαποβλήτων

Η Δ/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας του Δήμου Βέροιας, πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος α) συλλογής βιοαποβλήτων και β) οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές), παραχωρώντας προς χρήση χωρίς αντάλλαγμα, κάδους ανάλογα με την περίπτωση σε κατοικίες του Δήμου Βέροιας.

 

Το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την εκτροπή από την αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισής Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας.

 

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου συλλογής βιοαποβλήτων θα πρέπει :

1.    Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό.

2.    Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3.    Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος.

4.    Η χρήση του κάδου θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής βιοαποβλήτων.

5.    Οι κάδοι δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας και επιτροπής.

 

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές) θα πρέπει :

1.    Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό.

2.    Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3.    Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος

4.    Η κατοικία θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό ελεύθερο αύλειο χώρο, εμβαδού τουλάχιστον μεγαλύτερο από περίπου 50 m2 και να διαθέτει χώμα ώστε να γίνει η έδραση του κάδου απευθείας στο χώμα.

5.    Η χρήση του κάδου (κομποστοποιητή) θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό της οικιακής κομποστοποίησης.

6.    Οι κομποστοποιητές δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας και επιτροπής.

7.    Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου για τη διάθεση των κομποστοποιητών θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου.

8.    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχουν στοιχεία λειτουργίας του κομποστοποιητή (κυρίως ποσοτικά στοιχεία, είδος βιοαποβλήτων κλπ), όπως αυτά θα οριστούν από το Τμήμα Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

 

Ο Δήμος Βέροιας θα παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους για την ορθή χρήση των κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές).

 

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές) για χρήση θα είναι επ’ αόριστο, με δυνατότητα επιστροφής ανά πάσα χρονική στιγμή στο Δήμο, εφόσον αυτό επιδιώκεται από τον ενδιαφερόμενο, ή την απομάκρυνση τους από την ίδια την υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Βέροιας, έως τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας (Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, Τ.Κ. 59132, Βέροια). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350637 Γκαράνη Βούλα, 2331350509 Καραγαβριηλίδης Σίμος.

 

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Επίσης, θα τηρείται λίστα επιλαχόντων, που θα εξετάζονται εάν υπάρχει διαθέσιμος κάδος από επιστροφή.

Οι επιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν αρμοδίως για την ημερομηνία υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την παραλαβή του κάδου.

Η μεταφορά του κάδου στον ενδιαφερόμενο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Διευκρινίζεται πως το παραγόμενο κομπόστ θα είναι για προσωπική χρήση του ενδιαφερόμενου και δε θα αποκομίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…..»

 

 

Ο Αντιδήμαρχός

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

 

 

Παπαδόπουλός Βασίλειος

Απάντηση