ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης από τον Δήμο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα 2ο
Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγενάς Κ. Ο.Ε.»
Θέμα 3ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Ματζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

 

 

Απάντηση