Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη  01-11-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Ελένης Πιπερίδου.
ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 4ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».
ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 7ο
Επί αιτήματος Π.Σερδαρίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 8ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ 9ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ 10ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ 11ο
Εξουσιοδότηση ή μη ορισμένου δικηγόρου για περιορισμό ή μη αγωγής.
Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & ΕΠΔ, της συγκρότησης επιτροπών και κατάρτισης όρων των διαγωνισμών των παραπάνω έργων, της έκδοσης των παραπάνω αναγκαίων ενταλμάτων προπληρωμής, του καθορισμού συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου για χώρο πρασίνου καθώς και της εξέτασης αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης για πρόκληση ζημιών που υπέστη αυτοκίνητο και της παραπάνω αναφερόμενης εξουσιοδότησης δικηγόρου, για την άμεση διενέργεια των ανωτέρω και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Απάντηση