ΗΜΑΘΙΑΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά τα σχολεία σήμερα στην Αλεξάνδρεια

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2) Το υπ΄αριθ.πρωτ.4562/26-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα :¨ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ¨.
3) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
4) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απάντηση