ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεδριάζει με 14 θέματα την Δευτέρα 9/1 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα  09-01-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2017.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε.Βέροιας».
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ
4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ. Βέροιας χειμερινής περιόδου 2017».
ΘΕΜΑ
5ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
ΘΕΜΑ
6ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ
7ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά, των τελών κυκλοφορίας, των ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
8ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Εξόδων δημοσιεύσεων και συνδρομών.
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» & «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο
Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους 2016.
ΘΕΜΑ
12ο
Έγκριση ή μη χορήγησης πάγιας προκαταβολής για το έτος 2017 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως διαχειριστή της.
ΘΕΜΑ
13ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής (τακτική διαδικασία) του Α.Κουτσαντά.
ΘΕΜΑ
14ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της εταιρείας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».
 

Απάντηση