Με 4 θέματα συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168 / 44721 / 08-09-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09-01-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

 

Θέμα
1ο
Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην  Ελένη Κακαγιάννη του Σπυρίδων, στην Τ.Κ.  Παλατιτσίων, Δήμου Βέροιας.
Θέμα
2ο
Έγκριση ή μη ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον  Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Βεργίνας, Δήμου Βέροιας.
Θέμα
3ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της δραστηριότητας:  «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων με διάνοιξη οδού 80 μ. σε ιδιωτική έκταση 29.956,92 τ.μ. στη θέση «Ντορμάνι» της Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».
Θέμα
4ο
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Απάντηση