ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με 43 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα 19/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (21η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού της ελάχιστης απόστασης κατηγορίας οικημάτων στην Τ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 26/2016 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2017
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 303/2016 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 54/2016 απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2017
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 378/2014 (Ορθή Επανάληψη)  απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 316, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ
10ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Β.Ρουσιάκη
ΘΕΜΑ
11ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Μ.Καραμπουζίνη
ΘΕΜΑ
12ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Σ.Ταρινίδη
ΘΕΜΑ
13ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Θ.Κίτσιου
ΘΕΜΑ
14ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Μ.Λουτζιούδη
ΘΕΜΑ
15ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Ε.Δήμου
ΘΕΜΑ
16ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-Κ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ
17ο :
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη α) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο των Εφήβων», β) συγκρότησης επιτροπής προγράμματος και γ) καταρχήν έγκρισης δαπανών για την υλοποίησή του
ΘΕΜΑ
19ο :
Καταρτισμός Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη υποκατάστασης του αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δ.Βέροιας, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη α) παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για τη διάθεση των σύμμικτων αστικών και προσομοιούμενων προς αυτά στερεών αποβλήτων Δ.Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δ.Μακεδονίας, β) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας, γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 8/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ν.Τζιλίνη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δ.Κ. Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη.
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 188 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Άμμου
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αντωνίου Φουρκιώτη.
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ
35ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο ανταλλάξιμο δάσος «Βουλγάρικο» της Τ.Κ. Καστανιάς.
ΘΕΜΑ
36ο :
Eπιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Τεμιρτζόγλου.
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Κωνσταντίνου Σαμαρά από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Μιχαήλ Καραγιαννίδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Ελευθερίου Μπανίκα από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Απάντηση