OIKONOMIKAΗΜΑΘΙΑ

Δημοσίευση Νόμου για την διαδικασία απλοποίησης Σύστασης Επιχειρήσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , ο νόμος 4441/2016, ο οποίος επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες σύστασης των επιχειρήσεων, ενώ εισάγει και άλλες διατάξεις σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος.

Οι κυριότερες από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος αφορούν άμεσα τις επιχειρηματικές προσπάθειες και πολλές από τις εμπορικές επιχειρήσεις μέλη μας και συνοψίζονται στα κάτωθι:

1.    Οι νέες διαδικασίες σύστασης ισχύουν καταρχήν για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής, ήτοι προσωπικές και κεφαλαιουχικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές,  περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.

2.    Καθορίζεται ενιαίο γραμμάτιο σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο,

β) τα έξοδα σύστασης που αποδίδονται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Το γραμμάτιο καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης εφάπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά, ο έλεγχος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.  Στο γραμμάτιο δεν συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου, όπου απαιτείται, καθώς και το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.

3.    Για τη σύσταση μιας εταιρείας, οι ιδρυτές προχωρούν με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υποβάλλουν αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια της σύστασης, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.

β) Καταθέτουν υπογεγραμμένη εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας.

γ) Καταβάλλουν το γραμμάτιο και, όπου απαιτείται, το τέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι υποχρεωμένη, είτε αυθημερόν είτε το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να κάνει τον έλεγχο και να προχωρήσει την σύσταση.  Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση – καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με φαξ ή email, για διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. Αν η προθεσμία των 5 ημερών περάσει άπρακτη ή τα στοιχεία εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις, η σύσταση της εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και το γραμμάτιο δεν επιστρέφεται.

 

4.    Η Υπηρεσία Μίας Στάσης μεριμνά για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ, την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, την απόδοση ΑΦΜ και την εγγραφή ή τις εγγραφές στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

5.    Δημιουργείται η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία πραγματοποιεί την σύσταση εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ.  Μέσω της e-ΥΜΣ συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου ή εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται από το νόμο.

6.    Δημιουργούνται πρότυπα καταστατικών των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, τα οποία συμπληρώνονται από τους ιδρυτές. Τα υποδείγματα θα είναι προσπελάσιμα από τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και η χρήση τους είναι προαιρετική.

7.    Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργήθηκε το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση εταιρείας.

8.    Προβλέπεται πλέον, με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων, η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη.  Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρο,

β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο.  Στην περίπτωση αυτή, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρο και απεριόριστα επί 5 έτη (που είναι και η παραγραφή εμπορικών χρεών) για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής.

9.    Ειδικά για τους εμπορικούς αντιπροσώπους:

α) είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν ως εμπορικοί αντιπρόσωποι στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων και στον ΟΑΕΕ και

β) μπορούν να διατηρούν υπαντιπροσώπους.

Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος από κράτος – μέλος της ΕΕ ή κράτος – μέλος του ΕΟΧ και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα.  Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ.

10. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προσφορών, προσαρμοσμένων στις τοπικές κοινωνίες, μετά από διαβούλευση του Αντιπεριφερειάρχη με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους. Η διάρκεια αυτών μπορεί να καθοριστεί σε ένα μήνα το μέγιστα ανά δύο έτη.

11. Επιβάλλεται πλέον με έκδοση Υπουργικής Απόφασης η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) στα βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα καυσίμων.  Με όμοια απόφαση θα καθοριστούν οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το GPS των μεταφορικών μέσων.

12. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τυποποίησης, είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας, είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

13. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες οι οποίες προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος (κυρίως δηλαδή στα σούπερ μάρκετ), θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η αρχική και η τελική τιμή πώλησης, όπως διαμορφώνεται ανά συσκευασία μετά την προωθητική ενέργεια. Η μεμονωμένη διάθεση του προωθούμενου προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική.

14. Επιχειρείται ένας σαφής πλέον ορισμός των όρων «παραδοσιακός φούρνος» και «παραδοσιακό αρτοποιείο».  Συγκεκριμένα, παραδοσιακός άρτος είναι αυτός που παράγεται σε αρτοποιείο, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α. την επιλογή των πρώτων υλών,

β. το ζύμωμα της ζύμης η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,

γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και

δ. το ψήσιμο του ψωμιού.

Παράλληλα, η εμπορική χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός.  Ξεκαθαρίζει έτσι το τοπίο, σχετικά με το ποιοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» και ποιοι όχι.

 

Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ.

Απάντηση