ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διαβούλευση για το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από τον Δήμο Νάουσας

O Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ξεκινά εσωτερική Διαβούλευση, καθώς και Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες της Νάουσας προκειμένου να συντάξει την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»

Απάντηση