ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με 14 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την Δευτέρα 5/12

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
Θέμα 1 Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2 Υλοποίηση ή μη, του προγράμματος επιχορήγησης από το Τ.Π. και Δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3 22η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 4 Αποδοχή ή μη, είσπραξης τελών διαφήμισης- κατηγορίας Δ (άρθρο 9 Ν.2880/2001)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5 Αποδοχή ή μη, είσπραξης τέλους ακίνητης περιουσίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6 Είσπραξη ή μη, ΤΑΠ 2015 από Λαγούδη Μαγδαληνή χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7 Αποδοχή ή μη, είσπραξης φόρου ζύθου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 8 Αποδοχή ή μη, είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9 Διαγραφή ή μη, οφειλής από ΤΑΠ έτους 2016 και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ΤΑΠ 2013-2015 Κόνιαρη Αθανασίου του Κωνσταντίνου Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10 Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προσαύξησης καταβολής ΤΑΠ έτους 2015 σε Μώκα Βασίλειο του Ευαγγέλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11 Έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 12 Έγκριση ή μη, παραχώρησης γραφείου στο δημοτικό κατάστημα Κοπανού για έδρα του Ενιαίου Συλλόγου Αγροτών Δ.Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 13 Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον «Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού- Μίεζα» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 14 Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 416/2016 Α.Δ.Σ., περί έγκρισης των δαπανών για την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Απάντηση