ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΙΔΗΣΕΙΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Παρατείνεται η παραμονή διαμονής των εργατών γης.

Παρατείνεται η παραμονή διαμονής των εργατών γης.Δείτε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου  που αναφέρεται στο θέμα αυτό

ΘΕΜΑ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (ΦΕΚ Α’ 90 / 01-05-2020).

1.- Σε συνέχεια ανωτέρω (α’) έως και (δ΄) σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι βάσει (ε’) σχετικού
και ειδικότερα του άρθρου 20, παρ. 3 αυτού, εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική
οικονομία, δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της εν θέματι ΠΝΠ, στην αρμόδια Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του,
μέχρι την 31-12-2020.
2.- Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, διευκρινίζονται τα
κάτωθι:
Α) Σχετικά με την διαδικασία πρώτης εισόδου από τα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης:
· Για την έγκριση της εισόδου, ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας, πλην των
προϋποθέσεων του άρθρου 6 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ) [Κανονισμός (ΕΕ)
2016/399 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9 Μαρτίου
2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα, ως τροποποιήθηκε και ισχύει], πρέπει να περιλαμβάνεται και στις σχετικές
λίστες που διαβιβάζονται κάθε φορά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις κατά τόπον
αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων.
· Η συμπερίληψη στις λίστες αυτές τεκμαίρεται ότι καλύπτει την προϋπόθεση εισόδου υπό

το στοιχείο 1.γ του άρθρου 6 του ΚΣΣ, ήτοι «να αιτιολογούν τον σκοπό και τις συνθήκες της
προβλεπόμενης παραμονής, να διαθέτουν δε επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για την
προβλεπόμενη περίοδο παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή
τη διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός τους είναι εξασφαλισμένη, ή να
μπορούν να εξασφαλίσουν νομίμως τα μέσα αυτά».
Β) Σχετικά με την έξοδο και επανείσοδο στην χώρα για όσο χρόνο διαρκεί το
αρχικό διάστημα βραχείας παραμονής από την είσοδο στην χώρα στο πλαίσιο
εφαρμογής της ΠΝΠ:
· Η έξοδος από την χώρα δεν συνεπάγεται λήξη της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
παρά μόνον αν έχει λυθεί η σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη.
· Για την έγκριση της επανεισόδου για τον σκοπό εφαρμογής της εν θέματι ΠΝΠ, ο
αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας, πλην των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του ΚΣΣ, θα
πρέπει να εξακολουθεί να τελεί υπό το καθεστώς απασχόλησης. Τούτο δύναται να
πιστοποιηθεί με την προσκόμιση της σχετικής σύμβασης εργασίας ή υπεύθυνης
δήλωσης του εργοδότη ότι εξακολουθεί να ισχύει η εργασιακή σχέση με τον
ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως ότι:
o Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την επανείσοδο του αλλοδαπού στην χώρα,
o θα καταβάλει (ή συνεχίζει να καταβάλει) το σύνολο των απαιτούμενων
ασφαλιστικών εισφορών,
o θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,
o θα εκπληρώσει (ή έχει ήδη εκπληρώσει) το σύνολο των υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
για την σύναψη σύμβασης εργασίας,
o θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
· Σημειώνεται ότι η επανείσοδος επιτρέπεται, εφόσον δεν ισχύουν (ή δεν θα
ισχύσουν) ειδικότερες διατάξεις που απαγορεύουν την επανείσοδο των υπόψη
προσώπων στην χώρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης της
πανδημίας του COVID-19.
Γ) Σχετικά με την παράταση του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής στο πλαίσιο
εφαρμογής της ΠΝΠ:
· Με την παράταση του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής καλύπτεται η περίπτωση
μιας αρχικής σύμβασης εργασίας ή μιας νέας σύμβασης εργασίας (είτε με τον ίδιο είτε με
νέο εργοδότη) που χρονικά υπερβαίνει το υπόλοιπο του επιτρεπτού ορίου βραχείας
παραμονής από την είσοδο.
· Αναφορικά με την παράταση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, σύμφωνα με το
άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 «Κώδικας Θεωρήσεων», καθώς και τα
διαλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Κώδικα Θεωρήσεων, σας γνωρίζουμε ότι, για την
χορήγηση της παράτασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, θα πρέπει να
εξακριβώνεται ότι:
o ισχύει το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος για 3 ακόμη μήνες μετά την
προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης,
o διαθέτει ο αιτών επαρκή μέσα διαβίωσης για την πρόσθετη περίοδο διαμονής,
o προσκόμισε ο αιτών αποδείξεις ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης για την
πρόσθετη περίοδο διαμονής. Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 6 του «Κώδικα Θεωρήσεων», «…η απαίτηση
ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί πληρωθείσα, όταν αποδεικνύεται ότι λόγω της
επαγγελματικής καταστάσεως του αιτούντος μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η
ύπαρξη επαρκούς επιπέδου ασφάλισης…».
· Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, βάσει ενωσιακής νομοθεσίας, η παράταση
επιτρεπόμενης διάρκειας βραχείας παραμονής (δηλαδή 90 ημέρες στις τελευταίες 180
ημέρες), χορηγείται στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν
μπόρεσε να εγκαταλείψει την επικράτεια Σένγκεν μετά την λήξη αυτής [π.χ. η περίπτωση
μιας αρχικής σύμβασης εργασίας ή μιας νέας σύμβασης εργασίας (είτε με τον ίδιο είτε με
νέο εργοδότη) που χρονικά υπερβαίνει το υπόλοιπο του επιτρεπτού ορίου βραχείας
παραμονής από την είσοδο]. Συναφώς τεκμαίρεται, βάσει και του πνεύματος του
ευρωπαίου νομοθέτη αναφορικά με την χορήγηση παράτασης, ότι οι αλλοδαποί υπήκοοι
τρίτης χώρας, στους οποίους χορηγήθηκε παράταση, δεν δύνανται να επανεισέλθουν
στην ελληνική επικράτεια, μετά την έξοδό τους, κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης.
· Η παράταση θα χορηγείται για τον απαιτούμενο χρόνο που αναγράφεται στη σύμβαση
εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες.
· Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πληρούν και τις απαιτήσεις του «Κώδικα
Θεωρήσεων», περιγράφονται ως ακολούθως:
o Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:
§ Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα,
προκειμένου τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει τις 90 ημέρες,
§ θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
§ θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,
§ θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές
απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την
σύναψη σύμβασης εργασίας,
§ θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
o Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και
σελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με την
χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.
o Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη.
3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, αναφορικά με
την ενημέρωση του προσωπικού που ασχολείται είτε με τον διαβατηριακό έλεγχο, είτε με την
χορήγηση παρατάσεων επιτρεπόμενης διάρκειας εντός της επικράτειας Σένγκεν.
4.- Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας χώρας, αρμόδιες για την παράταση του επιτρεπτού ορίου
βραχείας παραμονής, παρακαλούνται όπως, εντός δύο (2) ημερών από λήψεως της
παρούσης, μας αναφέρουν διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι οποίες θα
διαβιβασθούν στην Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου μεριμνήσει για την αποστολή του συνόλου των
συγκεντρωτικών καταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
τεσσαρακοστού δεύτερου της εν θέματι ΠΝΠ.
5.- Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, και οι ΓΕΠΑΔ χώρας,
όπου κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση και την επίβλεψη
τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα από υφιστάμενες Υπηρεσίες τους.
6.- Γραφεία Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, που υποβάλλεται το παρόν, παρακαλούνται για
την ενημέρωση.

 

 

 

 

Απάντηση