ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»

3. Την αριθμ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

4. Τις προτάσεις των διαφόρων υπηρεσιών, φορέων, εθελοντικών ομάδων για εκπροσώπησή τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

5. Τις 320/20721/25-10-2019 & 321/20722/25-10-2019 Αποφάσεις Δημάρχου περί συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, αντίστοιχα.

6. Την ανάγκη συγκρότησης και σύσκεψης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας (κτίριο Δημαρχείου), Εθνικής Αντίστασης 42 στην Αλεξάνδρεια, με τα εξής θέματα:

1. Πλημμύρες
2. Χιονοπτώσεις

Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών.

Απάντηση