ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μόνο οι νεοσυσταθείσες Ομάδες Παραγωγών θα ενισχύονται από το Μέτρο 9

Σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίστηκαν επισήμως μετά την 26η Απριλίου 2016, που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος ν.4384/2016, απευθύνεται το Μέτρο 9 που ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια συλλογικών σχημάτων έως 100.000 ευρώ ετησίως σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιέχει της λεπτομέρειες εφαρμογής του.
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση νέων ομάδων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση κατ’ αποκοπή και αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας.

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

ΠΗΓΗ: FROUTONEA.GR

Απάντηση