Αγροτικό Αυτοκίνητο: Τι ισχύει για τις άδειες

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, είναι: α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταβάλλονται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών:

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου
Προϋποθέσεις: Να δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος

Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (μόνο για μεταχειρισμένο όχημα)

Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για καινούργιο όχημα)

Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κλπ

Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα

Ξένη άδεια κυκλοφορίας και έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο όχημα που ταξινομείται για πρώτη φορά

Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα για γεωργικές κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές μελισσοκομικές κ.λ.π. ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)

 

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις: Να ασκεί αγροτική ή κτηνοτροφική ή μελισσοκομική ή αλιευτική ή πτηνοτροφική κλπ. επιχείρηση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρόνο έναρξής της

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

Καταστατικό εταιρίας αν πρόκειται για εταιρία ή υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου της επιχείρησης για το σκοπό, τη διάρκεια και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή διαχειριστή αυτής

Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (όχι για καινούργιο) και επίδειξη του πρωτοτύπου

Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.15991986 για περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας (λόγω κληρονομιάς, αλλαγής έδρας, αμαξώματος)

Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς (στις περιπτώσεις που οφείλεται), τελών κυκλοφορίας, κλπ

Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας (αν το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιμα ή είδη δημόσιας υγείας)

Ισχύουσα έγκριση τύπου, για τα καινούργια οχήματα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας και, αν απαιτηθεί, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής για τα μεταχειρισμένα.

Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας για την αναγκαιότητα του αυτοκινήτου

Πιστοποιητικό εκτελωνισμού του οχήματος (για αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά)

Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κόστος: Το κόστος προκύπτει ανά περίπτωση οχήματος (π.χ. μικτό βάρος, ανοικτό – κλειστό, αγροτικό, επαγγελματικό κλπ)
Σημείωση: Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ανάλογα με τη περίπτωση επαγγέλματος και την διαπίστωση του μεταφορικού έργου , μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές κτηνοτροφικές κ.λ

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις

Να ασκεί επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.
Να κατέχει κατά κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω από 4 τόνους.

Τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της επιχείρησης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ύψους 2.935 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους (χορηγείται οριστική άδεια). Για νεοσύστατες επιχειρήσεις να είναι 1.174 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους. Για μελισσοκόμους, για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους δεν απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα.

Να προσκομίσει το αυτοκίνητο για επιθεώρηση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασίας και τα ακαθάριστα έσοδα.

Για την περίπτωση ανανέωσης υπάρχουσας άδειας κυκλοφορίας οχήματος (λόγω μεταβολής των κύριων χαρακτηριστικών του), αλλαγής έδρας, επωνυμίας κλπ της επιχείρησης διαφοροποιείται το εν λόγω δικαιολογητικό.

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για μεταχειρισμένο όχημα

Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα)

Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας, υπεραξίας, κλπ.

Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος (π.χ. βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων κλπ)

Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα

Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Ν.Α. για αναγκαιότητα του αυτοκινήτου από την επιχείρηση (Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον συμφωνεί ο πολίτης)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της εγκυκλίου 3000/203/30-1-95 εγκυκλίου ΥΜΕ και δήλωση κατόχου για περιοριστή ταχύτητας για φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 12 τόνους.

Βεβαίωση σύμφωνα με τη Ν.Α. 32500/1562/2003 για την ύπαρξη ABS για μεταχειρισμένα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους.

Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)

Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο που ταξινομείται πρώτη φορά.

Μισθωτήριο για επιχειρήσεις εμπορίας.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κόστος: Το κόστος εξαρτάται από τα στοιχεία του οχήματος (ανοικτό ή κλειστό, μικτό βάρος κλπ.)

 

ΠΗΓΗ: neapaseges.com

Απάντηση