ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Έναρξη «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας

Ξεκίνησε την Δευτέρα 12-12-2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

ü  στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μακροχρόνια ανέργων,

ü  στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

ü  στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

ü  στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας

ü  στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας

ü  στην αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων

στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 12/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22-12-2016), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εννέα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1)   Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2)   Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3)   Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4)   Ηλικία.

5)   Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6)   Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

7)   Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/τέκνων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67%

8)   Εντοπιότητα

9)   Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14233 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – MY ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16674 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – MY ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16674 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10437 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10437 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ – ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ 16232 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΟΠΟΥ 19014 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΟΠΟΥ 19014 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΟΠΟΥ 19014 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 19002 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 19003 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 19003 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19005 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19005 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19005 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 19009 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 19009 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19004 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19004 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19004 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10443 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10443 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10443 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15342 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 14565 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10679 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10679 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10679 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10679 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10679 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11475 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11475 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11475 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11475 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15124 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15124 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15124 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13676 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13676 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17341 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17341 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17341 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15771 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 16346 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 16346 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 16346 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17672 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17672 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17672 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17672 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17672 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ (ΤΙ ΤΑΥΡΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 17778 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14232 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14232 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11744 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11744 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11633 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11633 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11256 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11256 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11256 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11256 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11256 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10445 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10445 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10445 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 15234 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΤΙ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 17121 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 18010 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 18010 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 18010 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 18010 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 84008 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 84008 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 84500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 84500 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 84500 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81103 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85102 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85102 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 18020 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 18020 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85108 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85108 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85108 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85108 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ 84001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ 84001 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ 84001 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81107 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81107 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81107 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 85700 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 85700 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 19100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 19100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 19100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 19100 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 84800 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 84800 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 84800 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 84600 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 84600 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 84600 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 84400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 84400 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 84400 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 84400 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 85500 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 85500 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 85500 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81200 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 83100 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82102 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18900 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18900 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 84200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 84200 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18543 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18543 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18543 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 13122 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 13122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 13122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 13122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 19300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18648 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18648 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18542 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18542 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18542 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – ΤΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 18345 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18450 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18450 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18450 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ (ΚΟΠ ΝΙΚΑΙΑΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18450 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18535 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18535 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18535 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18535 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18535 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 18863 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 18863 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 18863 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12131 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12131 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18900 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12461 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 84008 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 85303 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΙΑΣ 19012 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 84700 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 84008 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84301 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΥ 18020 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΥ 18020 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83301 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 81500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΦΗΣ 84009 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85303 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85303 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85303 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 84007 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 85900 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82103 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 84702 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ 85800 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ 84002 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΚΙΜΩΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 84004 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΙΨΩΝ  85001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 85111 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 85111 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 84005 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 84005 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 84010 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 84003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 84003 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ 85600 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ 85600 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛΟΥ 85002 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛΟΥ 85002  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 84011 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 83400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΧΑΛΚΗΣ 85110 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ – Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΨΑΡΡΩΝ 82104 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 56423 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 56423 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 58400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 58400 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58002 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58002 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58002 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 51200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 51200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 57100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 58500 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50002 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50002 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50002 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 50002 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 57300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 57300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 56224 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 56224 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54621 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54621 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54621 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54621 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54621 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ 56727 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54626 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54626 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54626 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54626 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 623 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 623 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 623 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 67 061 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 67 061 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 67 061 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 63 078 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 63 078 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Μόνο άνδρες) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 63 086 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Μόνο άνδρες) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 63 086 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΤ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕ ΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 63 080 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 003 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ 67 300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ 67 300 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ 67 300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 57 012 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 57 001 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ 69 200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 66 033 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 66 033 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 66 033 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63 077 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63 077 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 62 049 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 62 049 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 62 049 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 57 014 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 57 004 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 63 200 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 63 200 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 63 200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 62 200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 66 035 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ 64 004 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ 64 004 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 66 200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 67 200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 62 041 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 62 041 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 62 041 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 62 053 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 62 053 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 69 300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 68 400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 57 202 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 57 202 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 57 202 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 062 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 062 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 62 054 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 62 054 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 133 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 63 200 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 351 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 32 001 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 37 006 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ- ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 34 004 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ- ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 34 004 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ- ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 34 004 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 37 002 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 32 009 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 32 011 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ – ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 37 003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ KΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 32 005 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ KΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -ΑΓΡΑΦΩΝ -ΑΓΡΙΝΙΟΥ 36 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ – ΚΙΛΕΛΕΡ 40 003 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 40 003 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 40 004 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΜΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 222 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 222 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
5Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΔΥ ΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 23062 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 22007 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 27054 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 28300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 28300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 44100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 30300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΠΥΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 24001 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
6η ΥΠΕ ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΑΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28080 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 17
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 007 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” Γ. Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16673 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19018 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 81100 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18536 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 85100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 2
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Γ. Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 82100 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ” ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ 85300 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14561 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 8
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15126 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15127 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15127 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15127 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15127 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 66 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72400 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72400 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 201 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 64 200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 64 200 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 64 200 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 64 200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 132 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 132 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 132 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 132 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69 132 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΙΕΡΑΠΕ ΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 72100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 72200 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 8
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμανστών 2
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 18454 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 14
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 12
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 8
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15236 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 10
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 62 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ” Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73300 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 12
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11528 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 12
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11144 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11144 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11144 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11144 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” Γ.Ν.Α. “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11144 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 9
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11526 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 23
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 4
Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10675 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 17
Γ.Ν.Α. “ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” Γ.Ν.Α. “ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10552 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 134 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 134 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 134 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 134 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 55 134 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 30
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 642 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 15
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54634 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54634 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54634 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” – Ν.Μ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54634 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”- Ν.Μ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54635 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 5
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 564 30 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 22
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 10
Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Γ.Ν.Θ.”Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ν.Μ.” Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61 100 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ-Ν.Μ.-ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 61 300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ-Ν.Μ.-ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 61 300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ 85401 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11522 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 38 222 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 38 222 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 38 222 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 38 222 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 41 221 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 41 221 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 41 221 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 41 221 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 32 200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 34 001 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34 003 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΙΩΝ 35 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμανστών 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 221 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 42 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 42 100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 42 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 42 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 42 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 27200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 27200 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 27200 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 27200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 27200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ . ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΓΝ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” – Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30200 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 25100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ για το ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ για το ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ για το ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ για το ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 27100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμανστών 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 4
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45001 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (για το ΚΕΦΙΑΠ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28200 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46300 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23052 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23052 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23052 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23052 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 23100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ΚΕΦΙΑΠ (ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 24500 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 18
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 56403 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 2
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ για το ΚΨΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26335 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμανστών 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 58100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 48100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ψυχιατρικός τομέας) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ψυχιατρικός τομέας) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ψυχιατρικός τομέας) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ψυχιατρικός τομέας) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26331 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16121 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16121 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16121 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16121 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16121 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10437 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10437 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10437 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΣΤΕ ΛΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 70006 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 73400 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- KY TΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72052 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- KY TΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72052 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- KY TΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72052 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 70300 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 70300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 70003 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 70003 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 70004 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 70004 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 70010 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ.ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 74061 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- Κ.Υ.ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 74061 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ -ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 74051 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 73008 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 73008 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 70400 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 70400 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 74052 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 74052 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 74053 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 8
Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΜΕΤΑΞΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18537 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ 13122 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 8
ΕΚΑΒ EKAB ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 14
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11527 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄τάξης) 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 80200 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 67100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 3
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 72300 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 5
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 3
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55535 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55535 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ) 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ(ΒΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 63078 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ(ΒΑΣΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 63075 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65404 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 3
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50200 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 3
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΒΑΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 37006 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΒΑΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 40300 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΡΑΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 84700 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 84100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26500 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25001 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28100 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 30300 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21055 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ 3
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ – ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 2
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 9
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΚΕΑ ΕΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13672 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15123 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9
ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15123 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 2
ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15123 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15123 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15343 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Φαρμακείο Νέας Ιωνίας) ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15343 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 15351 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65403 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10434 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Φαρμακείο Γκύζη, Φαρμακείο Αλεξάνδρας, Φαρμακείο Ομονοίας) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10434 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 38333 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Φαρμακείο Ρέντη) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18532 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69100 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 33100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73133 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73133 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 51 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 116 36 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 713 04 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 713 06 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 721 00 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 731 35 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 51 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 52 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 83 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 155 61 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 57 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 57 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 57 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 37 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 37 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 37 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 412 22 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕ ΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 452 21 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕ ΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 454 44 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 471 31 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 452 21 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 574 00 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 116 36 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 681 33 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 654 03 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 241 00 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 241 00 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 574 00 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ OFFSET (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΥ) 2
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ & ΕΞΑΝΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 192 00 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 262 26 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 383 33 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 31 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 31 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 31 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 31 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 31 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 112 51 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ΗΣ ΥΠΕ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 19009 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63 100 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11475 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11521 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14564 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΤΕ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (πρώην εξαρτημένα άτομα που έχουν ολοκληρώσει θεραπευτικό πρόγραμμα του Ν. 4139/2013) 6
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΤΕ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (πρώην εξαρτημένα άτομα που έχουν ολοκληρώσει θεραπευτικό πρόγραμμα του Ν. 4139/2013) 4
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΟΚΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54627 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10433 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10672 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10672 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10672 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 17
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Π. Γ. Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 12
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 68 200 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 69 200 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 68 300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68 100 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 2
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 7
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 636 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 36 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 547 36 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 25
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71409 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 6
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 9
ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41 110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45500 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ 5
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 2
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ (για το ΨΥΧΑΡΓΩΣ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 26504 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 24
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10187 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12461 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12461 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12461 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 22
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12462 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10

Απάντηση