Για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος Τ66) και τον ποταμό Λουδία. Συνεδριάζει την Τετάρτη 4/5 η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 8 / 2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04- 05 -2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος Τ66) και τον ποταμό Λουδία.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα  και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία

Συνοπτική παρουσίαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος Τ66) και τον ποταμό Λουδία

Κατάταξη σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 : Ομάδα 2η «Υδραυλικά Έργα», α/α 15, υποκατηγορία Α1)

 

Το προς μελέτη έργο αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της Περιφερειακής διώρυγας (Τάφρος Τ66) και του ποταμού Λουδία. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθαρισμός και κατά τόπους διευθέτηση της κοίτης των δύο αυτών αποδεκτών ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά τους και να επανακτήσουν την μέγιστη δυνατή παροχετευτικότητα και τη βέλτιστη λειτουργικότητά τους. Οι δύο αποδέκτες δεν είναι φυσικά ρέματα, είναι τεχνικά έργα και ύστερα από ογδόντα χρόνια λειτουργίας υπό ασταθείς υδρολογικές, αποχετευτικές και κυρίως γεωλογικές συνθήκες, παρουσιάζουν προβλήματα σε ότι αφορά την γεωμετρία τους (στην μηκοτομή και τις διατομές τους) και τη φύση των απορροών τους. Αποτέλεσμα αυτών είναι αφενός οι αυξημένοι κίνδυνοι πλημμυρών και αφετέρου τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα στάσιμα νερά και την ποιότητά τους.

Στόχος της μελέτης είναι να καταγραφούν οι γεωμετρικές αλλοιώσεις από την διάβρωση, την απόθεση φερτών ή την καθίζηση, να επανεκτιμηθούν οι απορροές σε κάθε κρίσιμη θέση των δύο χαράξεων, να ελεγχθεί η υδραυλική λειτουργία στις δύο κοίτες, να επισημανθούν τα ειδικά προβλήματα και να προταθούν τα απαραίτητα για την άρση τους έργα

 

Η Περιοχή Μελέτης καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) Ημαθίας και Πέλλας και περιλαμβάνει και ένα μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εντός της πεδινής λεκάνης του Λουδία.

Το μελετούμενο μήκος του ποταμού Λουδία είναι 37.200 μ και η έκταση της λεκάνης απορροής του 2.119 χλμ2. Αντίστοιχα το μήκος της περιφερειακής διώρυγας (τάφρος Τ66) είναι 34.100 μ. και η έκταση της λεκάνης απορροής του 1.213 χλμ2.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο ποταμός Λουδίας διέρχεται από τις παρακάτω δημοτικές ενότητες:

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Πέλλας

 • Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών
 • Δημοτική Ενότητα Πέλλας

 

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας

 • Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας
 • Δημοτική Ενότητα Πλατέος

 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Χαλκηδόνος

 • Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος

 

Δήμος Δέλτα

 • Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας
 • Δημοτική Ενότητα Αξιού

 

Η περιφερειακή διώρυγα (τάφρος Τ66) διέρχεται από τις παρακάτω δημοτικές ενότητες:

 

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Σκύδρας

 • Δημοτική Ενότητα Σκύδρας
 • Δημοτική Ενότητα Μενηίδος

 

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Νάουσας

 • Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων
 • Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

 

Δήμος Βέροιας

 • Δημοτική Ενότητα Δοβρά
 • Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου

Τα έργα που σχεδιάζονται για κατασκευή είναι:

 • Αποκατάσταση του πυθμένα με εφάπαξ καθαρισμό και ανακαθορισμό του.
 • Παράλληλα θα χρησιμοποιείται κατάλληλο εκσκαπτικό μηχάνημα με διαρκή την ευθύνη για την κατάσταση του πυθμένα των δύο αποδεκτών με τακτικό πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού.
 • Διευθέτηση των μελετώμενων ρεμάτων, με έργα αποκατάστασης (συμπλήρωσης των απωλειών ύψους) των εκατέρωθεν αναχωμάτων τους. Στις διατομές συμπλήρωσης και ενίσχυσης των αναχωμάτων προτείνεται να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά.
 • Προστασία των πρανών των αναχωμάτων έναντι της διάβρωσης μετά από εξέταση των συνθηκών ροής κατά θέση με την πρόβλεψη της πλέον ενδεδειγμένης κατασκευής (ειδικότερα στις θέσεις των συμβολών) των ρεμάτων.
 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή του φαινομένου της καθίζησης λόγω υπερφόρτωσης των χαλαρών στρωμάτων του εδάφους. Καθιζήσεις, αναμένονται στον Λουδία όπου τα αναχώματα είναι με απόθεση και όχι στην Τάφρο Τ66 όπου τα αναχώματα είναι με συμπίεση.
 • Συντήρηση των υφισταμένων έργων για την παράταση της ζωής τους δεδομένου ότι οι ενδείξεις φθοράς είναι εμφανείς και κατά περίπτωση επικίνδυνες.
 • Εργασίες επένδυσης και αναδιαμόρφωσης όχθης σε θέσεις τεχνικών έργων-γεφυρών (ανάντη και κατάντη) για την μείωση των απωλειών ενέργειας κατά την διέλευση των πλημμυρικών παροχών.
 • Κατασκευή μικρών τεχνικών για την κάλυψη ειδικών αναγκών.
 • Διαμόρφωση διατάξεων επίσκεψης και συντήρησης κοίτης σε συγκεκριμένες θέσεις (ειδικά στις περιπτώσεις των τεχνικών έργων-γεφυρών).
 • Διατάξεις ελεγχόμενης υπερχείλισης σε τομείς που θα διακριθούν εκ των προτέρων.
 • Πρόταση για εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων και μετρητών για την μέτρηση παροχής στην Τάφρο 66, τουλάχιστον σε δύο (2) θέσεις (στην γέφυρα στο Λιποχώρι και στην γέφυρα της Εγνατίας Οδού στην Κουλούρα πριν την συμβολή της Τ66 με τον ποταμό Αλιάκμονα.

Διάθεση υποπροϊόντων

Αφορά κυρίως την διάθεση των οργανικών υλικών του καθαρισμού της κοίτης και δεύτερον και κυριότερο του όγκου των αποθέσεων της κοίτης.

Σε ότι αφορά την πρώτη κατηγορία, μετά την απόθεση των προϊόντων στην προσεγγίσιμη ευρεία κοίτη, θα διατεθεί η εκμεταλλεύσιμη ξυλεία ως καύσιμη ύλη, το δε υπόλοιπο οργανικό υλικό θα διατεθεί προς κομποστοποίηση ή περιβαλλοντικά αποδεκτή απόρριψη.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κατηγορία προτείνεται η χημικοτεχνική ανάλυση των προϊόντων προ της έναρξης των εργασιών, ώστε στην περίπτωση καταλληλότητας, να διατεθούν για την λίπανση των χαμηλών αγρών, με σκοπό να βελτιωθεί η γεωμετρική τους κατάσταση και ενδεχομένως η αρδευσιμότητά τους, δεδομένης της κατά τεκμήριο πιθανής άριστης ποιότητας καλλιεργήσιμου εδάφους που προσφέρουν τα υποπροϊόντα αυτά. Τα κρίσιμα χημικοτεχνικά χαρακτηριστικά που αναμένεται να επιτρέπουν ή όχι την χρήση αυτή είναι η αλατότητα (από συγκέντρωση φυτοφαρμάκων στα στραγγίδια της αγροτικής γης) αφού στο Λουδία ειδικότερα καταλήγουν τα στραγγιστικά δίκτυα όλης της πεδινής έκτασης των Νομών Πέλλας και Ημαθίας, και η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και λοιπά επικίνδυνα υποπροϊόντα των βιομηχανιών που αποχετεύονται στους δύο αποδέκτες της μελέτης.

Ο  Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

Απάντηση