ΜΕ 32 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28-3-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
ΘΕΜΑ 4ο : Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών Χαράδρας» κατά του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 7/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2015.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 68/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού και του ετησίου τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 237/2006 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συνεκμετάλλευσης ακάλυπτων χώρων  οικοδομής ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας, με την Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και β) εξουσιοδότηση του αρμόδιου αντιδημάρχου.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 319/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού χρονικών προθεσμιών για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλάβης λόγω ανωτέρας βίας «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών Χαράδρας»
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας»
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς».
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων με σύστημα συμπίεσης και ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Arjan Ibrushi.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Α.Κάμτση.
ΘΕΜΑ 26ο : Επί αιτήματος της Χ.Μπρούσα για αλλαγή λαϊκής αγοράς
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Π.Ρηγοπούλου
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί παραχώρησης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. Βέροιας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κ.Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί παραχώρησης δημοτικού χώρου στην Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ 30ο : Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 31ο : Επί αιτήματος της ΛΕ.ΜΟ.Β. για την παραχώρηση της χρήσης της οδού Εβραίων Μαρτύρων.
ΘΕΜΑ 32ο : Επί αιτήματος της Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την παραχώρηση της χρήσης του Ο.Τ.422γ (Εβραίικα Μνήματα)

 

Απάντηση