ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,  Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος που θα γίνει 15-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

 

ΘΕΜΑ

 

1

 

 

Γνωμοδότηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βέροιας.

 

 

ΘΕΜΑ

 

2

 

Χορήγηση ή μη  προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟ¨ στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  (Μητροπόλεως 50, Βέροια).
 

ΘΕΜΑ

 

3

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ”, στον ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΙΕΡΙΩΝ 11).
 

ΘΕΜΑ

 

4

 

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ”, στον ΛΙΜΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΡΟΦ.  ΗΛΙΑ 3).

Απάντηση