Κυριακή προ των Φώτων στην Αλεξάνδρεια. Σύναξη των Κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου (Κυριακή προ των Φώτων) ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας.

Μετά τη θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε Σύναξη Κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως που διοργανώθηκε από το Γραφείο Νεότητας.Στη Σύναξη απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος, ο οποίος κάλεσε τον σεβασμιώτατο μα απευθύνει πατρικούς λόγους και ευχές προς τους Κατηχητές και Κυκλάρχες. Ακολούθησε κοπή βασιλόπιτας και γεύμα. 

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου κατά τη θεία Λειτουργία.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγ­γε­λόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κα­τα­σκευάσει τήν ὁδόν σου».Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ἀδελ­φοί μου, καί ἡ Ἐκκλησία μας προ-ετοιμάζοντάς μας γιά τή με­γά­λη δεσποτική ἑορτή πού πλησιάζει, ὅρισε νά διαβάζεται ὡς εὐαγγε­λι­κό ἀνά­γνωσμα ἡ ἀρχή τοῦ κατά Μᾶρκον εὐαγγελίου, στήν ὁποία παρουσιάζεται ἡ ἱερή μορφή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου.

Καί πα­ρουσιάζεται γιά νά μᾶς δείξει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής ὅτι ὁ Χριστός τοῦ ὁποίου τή ζωή, τό κήρυγμα καί τά θαύματα θά μᾶς περιγράψει εἶναι ὄντως ὁ Μεσσίας· εἶναι αὐ­τός τόν ὁποῖο ἀνέμεναν οἱ γενεές τῶν ἀν­θρώ­πων ἀνά τούς αἰῶνες· εἶναι αὐ­­τός τήν ἔλευση τοῦ ὁποίου θά προετοίμαζε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, ὁ Πρόδρομός του, σύμφωνα μέ τήν προφητεία τοῦ προφήτου Ἡσαΐου. «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου».Ἄγγελος τοῦ Κυρίου ὁ τίμιος Πρό­δρομος πού ἔρχεται πρίν ἀπό α­ὐτόν γιά νά προετοιμάσει τήν ὁδό του, γιά νά προετοιμάσει τούς ἀνθρώπους νά ἀκούσουν καί νά δεχθοῦν τόν λόγο του, γιά νά τόν δείξει καί νά τόν συστήσει στόν κό­σμο.

Τήν ἐποχή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι­στοῦ ὁ κόσμος ἦταν βυθισμέ­νος στήν ἀπιστία καί στήν ἁμαρτία. Ἦταν τόσο ἀπασχολημένος καί ἀπορ­ροφημένος ἀπό τίς ἡδονές καί τίς ἀπολαύσεις τοῦ βίου πού τύφλωναν τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τοῦ συσκότιζαν τόν νοῦ· ἦταν τό­σο βυθισμένος στόν βόρβορο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διαφθορᾶς, ὥστε θά μποροῦσε νά ἔρθει ὁ Χρι­στός στή γῆ καί νά κηρύξει καί οἱ ἄν­θρωποι νά μήν ἀντιληφθοῦν τήν πα­ρουσία του.Γι᾽ αὐτό καί ἐξαποστέλλει «τόν ἄγ­­­γελόν του πρό προσώπου του», γιά νά καλέσει τούς ἀνθρώπους στή μετάνοια καί νά τούς προει­δοποιήσει ὅτι «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Γιά νά τούς πεῖ ὅτι ἦρθε ὥρα τοῦ Μεσσία πού θά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία, πού θά τούς ἐλευθερώσει ἀπό τή δου­λεία τοῦ διαβόλου καί θά ἀποκα­ταστήσει καί πάλι τή σχέση τους μέ τόν Θεό.

Ἄγγελος τοῦ Χριστοῦ ὁ τίμιος Πρόδρομος προετοιμάζει τήν ὁδό του στή γῆ.Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός, «μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος», ὅπως τόν ὀνομάζει ὁ προφήτης, προ­ετοιμάζει τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.Πολλοί διερωτῶνται: ἦταν ἀνά­γκη νά σαρκωθεῖ ὁ Χριστός; ἦταν ἀνάγκη νά γίνει ἄνθρωπος καί νά σταυρωθεῖ προκειμένου νά μᾶς σώ­σει; Δέν θά ἀρκοῦσε νά μᾶς στεί­λει τόν νόμο καί τίς ἐντολές του, ἤ νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς χαρίσει τή λύ­τρωση στέλνοντας στόν κόσμο κάποιον ἀντιπρόσωπό του;Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀρνητική. Ὄχι μόνο γιατί ὁ Χρι­στός θέλησε νά ἔρθει ὁ ἴδιος στή γῆ κινούμενος ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του, ἀλλά καί γιατί ἤθελε νά μᾶς διδάξει μέ τήν ἴδια του τή ζωή τό Εὐαγγέλιό του.

Διότι τό Εὐαγγέλιο καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι θεωρία καί φι­λοσοφία, εἶναι βίωμα καί ἐμ­πειρία. Καί αὐτό ἤθελε νά μᾶς δείξει ὁ Χρι­στός μέ τήν ἐναν­θρώ­πισή του καί τή ζωή του ἀνάμεσά μας. Ἤθε­λε νά μᾶς δείξει τή ζωή πού μᾶς ζητᾶ νά ζήσουμε, ἀλλά καί τή ζωή πού μᾶς προσφέρει, ἐάν ἀκο­λου­­θή­σουμε τίς ἐντολές του. Ἤθε­λε νά ἔχουμε ζωντανό τό παρά­δειγ­­μά του ἐνώ­πιόν μας, «ὅπως ἐπα­κο­λουθή­σω­μεν τοῖς ἴχνεσιν αὐ­τοῦ». Ἤθελε μέ τήν παρουσία του στή γῆ καί ἀνάμεσα στούς ἀν­θρώ­πους νά προετοιμάσει τίς ψυ­χές γιά τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ στόν Θεό καί νά κατα­στή­σει, ὅσους πιστεύ­σουν σ᾽ αὐτόν κατοικητήριο καί ναό τοῦ Θεοῦ.Ἄγγελος τοῦ Σωτῆρος ὁ τίμιος Πρόδρομος, Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱ­ός καί Λόγος του, καί ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται, ἀδελφοί μου, νά δε­χθοῦ­­με τό μήνυμα ἤ νά τό ἀγνο­ή­σουμε.Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες πολλοί ἀπό ἐκείνους πού ἄκουσαν τό μή­νυμα τοῦ τιμίου Προδρόμου ἔμει­ναν ἀδιάφοροι στήν πρόσκλησή του. Κάποιοι ἐνοχλήθηκαν καί τόν ὁδήγησαν στόν θάνατο. Καί ἔτσι ἔμειναν στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ἀγνοίας, «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θα­νάτου». Tό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν Χριστό.

Πολλοί δέν ἄκουσαν τό μήνυμα στήν ἐποχή του καί πολλοί συνε­χί­ζουν νά μήν τό ἀκοῦν μέχρι καί σήμερα, ἀγνοῶντας θεληματικά τήν παρουσία του στή γῆ, τή θυσία του γιά μᾶς καί τή σωτηρία τήν ὁποία μᾶς χάρισε.Ὅμως ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πού ἀκούσαμε καί πιστεύσαμε στό κή­ρυ­γ­μα τοῦ Χριστοῦ, ἄς μήν παρα­συρ­θοῦμε ἀπό ἐκείνους πού ἀδια­φο­ροῦν γι᾽ αὐτό καί πορεύονται στή ζωή τους μακριά ἀπό τόν Θεό. Ἐμεῖς, ὡς πιστά τέκνα τῆς Ἐκ­κλησίας, ἄς ἀκολουθήσουμε τήν πρόσ­κληση τοῦ «μεγάλης βουλῆς Ἀγ­γέ­λου», τοῦ Χριστοῦ, πού ἦρθε στή γῆ γιά νά ἑτοιμάσει τόν δρόμο μας πρός τόν Θεό· γιατί χωρίς αὐτόν θά ἦταν ἀκόμη κεκλεισμένη γιά μᾶς ἡ πύλη τοῦ Παραδείσου καί δέν θά εἴχαμε πρόσβαση στή βασι­λεία τῶν οὐρανῶν.Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν πρόσ­κλη­­σή του καί ἄς βαδίσουμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν του τή νέα αὐτή χρονιά, ἀδελ­φοί μου, γιά νά ἔχου­με τή χάρη του καί τήν εὐλογία του στή ζωή μας καί γιά νά ἀξιω­θοῦμε νά τόν συναντή­σουμε καί στή βασιλεία του.

 

Απάντηση