Εντός τριετίας η φύτευση σε εκχωρημένες δασικές εκτάσεις

Τη διαδικασία γύρω από την οποία θα γίνεται η εκχώρηση δασικής έκτασης σε αγρότες για να την καλλιεργούν, ανοίγοντας παράλληλα «παράθυρο» για τη νομιμοποίηση δραστηριοτήτων που ήδη λαμβάνουν χώρα σε τέτοιες περιοχές (διάκενα δάσους), όπως μικρές μονάδες οικοτεχνίας, δίνει η νέα απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ιωάννης Τσιρώνης.

Προτεραιότητα έχουν συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες οικείου ή όμορου Δήμου.

Η ΥΑ έρχεται σε συνέχεια του νόμου 4280/2014, που άλλαζε το δασικό κώδικα του 1979, και αφορούσε μεταξύ άλλων την ήπια βιομηχανική δραστηριότητα (μεταποίηση, σφαγεία, λιοτρίβια κλπ), τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους κανόνες βόσκησης σε τέτοιες περιοχές.

Άλλωστε, ο δικαιούχος μετά την εγκατάσταση υποχρεούται να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.

Σημειωτέον ότι βάσει της σχετικής τροποποιητικής απόφασης, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτεραιότητα έχουν συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου ή όμορου Δήμου.

Πιο αναλυτικά, στη σχετική απόφαση ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

Η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 ως και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, διενεργούνται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει

α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει

β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του Ν. 998/1979 γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%

δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας.

στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

 

Άρθρο 2

Σειρά προτίμησης

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων για την έγκριση επέμβασης των στο άρθρο 1 εκτάσεων τηρείται η παρακάτω σειρά προτίμησης:

α) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες του Δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

β) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες όμορου δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

γ) Συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 Ν.4015/2011

δ) Φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου Δήμου.

ε) Φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες όμορου του οικείου Δήμου.

στ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα

 

Άρθρο 3

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27−10−2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3−11−2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0−Α3Μ) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος γεωργικών συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών, έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 2 της παραπάνω Απόφασης.

Στα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης (115973/6088/27−10−2014) περιλαμβάνονται επίσης:

1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία

2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγγραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτούντες.

3. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της παραγράφου 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας.

Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης. Υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979 και εγκρίνεται με την έγκριση της επέμβασης.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση

Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:

α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων.

Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασονομικά μέτρα, για την διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως και τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του παρακειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.

β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.

γ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης και εξασφάλιση της συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.

ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση Όροι έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης στα διάκενα δασών.pdf

Απάντηση