ΚΟΝΤΡΑ ΓΚΥΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ(VIDEO)

Κόντρα υπήρξε στο ξεκίνημα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας με αφορμή το κατεπείγον της διαδικασίας.

Ο Δήμαρχος επικαλέστηκε ότι για το θέμα ενημερώθηκε 4/12 και το πρόγραμμα τελειώνει στις 31/12.

Τελικά το θέμα και τα θέματα ψηφίσθηκαν και από τον Φώτη Δημητριάδη εκτός ενός που η αντιπολίτευση ψήφισε παρών.

ΔΕΙΤΕ ΤA VIDEO ΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤA

συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το παρακάτω θέμα  αφορά στην Απόφαση ένταξης τριών έργων του Δήμου Aλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Τα έργα εγκρίθηκαν με την με αριθμό 25380 / 04-12-2015 απόφαση της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν (πραγματοποίηση δαπανών) έως 31-12-2015 και επομένως θα είναι δυνατή η συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2007-2013.

1. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης Προσφορών της « Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led για τη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Τρικάλων » Β. την αποδοχή της προσφορά της εταιρείας : « DASTERI SYSTEMS A.E.» Γ. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία : « DASTERI SYSTEMS A.E.» Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
2. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης Προσφορών της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Β. την αποδοχή της προσφορά της εταιρείας : « ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Γ. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία : « ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
4. Λήψη απόφασης – απάντηση,  στην επιστολή διαμαρτυρίας – έγγραφη αναφορά  της εταιρίας  με την επωνυμία «ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ».

5. Λήψη απόφασης για : Α.  τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης « Προμήθεια νέων εντύπων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της κινητής βιβλιοθήκης » και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 » Β. τον επανακαθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Γ. τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.

Απάντηση