Σε 0,75% ανά κιλό γάλακτος το τέλος υπέρ του ΕΛΓΟ

Την διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που πήρε ΦΕΚ την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου.

Με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0.75 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου από τους «αγοραστές» γάλακτος.

Με τον όρο «παραγωγοί» νοούνται οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή ομάδες κτηνοτρόφων ή άλλα νομικά πρόσωπα που τους εκπροσωπούν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους την εμπορία του γάλακτος που παράγουν.

Με τον όρο «αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή ομάδα που: α) αγοράζει γάλα από παραγωγούς προκειμένου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, να το συλλέξει, αποθηκεύσει, ψύξει, τυποποιήσει, συσκευάσει, μεταποιήσει ή και με-ταπωλήσει για την ίδια ή άλλον στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης β) αγοράζει γάλα νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος, άμεσα, από την ΕΕ ή τρίτες χώρες, για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλα-κτοκομικά προϊόντα ή και επιδόρπια με βάση το γάλα ή μεταπώληση.

2.3. Με τον όρο «εισκόμιση γάλακτος» νοείται η δήλωση από τους αγοραστές γάλακτος των ποσοτήτων παραλαβής γάλακτος με την αντίστοιχη αξία τους ανά παραγωγό και είδος γάλακτος.

3. Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς βασίζεται σε έναν επιμερισμό του 0,75% επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος μεταξύ των «παραγωγών» και των «αγοραστών» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου 3698/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 4186/2013 (Α 193).

Διαδικασία καταβολής της εισφοράς

Αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη της εισφοράς και καταβολή αυτής στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν οι «αγοραστές» γάλακτος του άρθρου 1 που λειτουργούν ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας. Στην περίπτωση καθετοποιημένης μονάδας αξιοποίησης γάλακτος υπόχρεος καταβολής του συνόλου της εισφοράς στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ίδια η επιχείρηση για την ποσότητα που αξιοποιεί.

Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-ΤΡΑ το αργότερο ένα μήνα μετά την τιμολόγηση της αγοράς του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση η οφειλή θα τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ειδική εισφορά επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Σε περίπτωση καθετοποιημένης μονάδας αξιοποίησης γάλακτος που δεν γίνεται τιμολόγηση η ειδική εισφορά διασταυρώνεται με βάση τη μέση τιμή του γάλακτος όπως αυτή καταγράφεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μέσα από τη διαδικασία της δήλωσης εισκομίσεων.

Δεν καταβάλλεται ειδική εισφορά για τα προϊόντα που αγοράζονται σε συσκευασίες λιανικής προς άμεση κατανάλωση.

Διαδικασία έγκρισης αγοραστών

Όλοι οι αγοραστές οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να έχουν λάβει σχετική έγκριση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο οποίος τους καταχωρεί σε ειδική βάση δεδομένων για την οποία έχει την ευθύνη τήρησης και συνεχούς ενημέρωσης.

Η εν λόγω βάση δεδομένων κοινοποιείται και στο Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων (Δ/νση ΚΥ και ΜΖΠ) με γνωστοποίηση τυχόν τροποποίησης ή επικαιροποίησή της ενώ κοινοποίηση των εγκρίσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους λαμβάνουν και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει-ακών Ενοτήτων της χώρας.

Η έγκριση χορηγείται άπαξ από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος.

Η αίτηση στην οποία αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο «αγοραστής» θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικο-βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο.

Άδεια λειτουργίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας ή τυχόν ισχύουσες παρεκκλίσεις και αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα. Στην περίπτωση της εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται και η προσκόμιση ισχύουσας άδειας καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς γάλακτος, ιδιόκτητων ή συνεργαζόμενων.

Λόγω της φύσης των εν λόγω αδειών, που δεν έχουν μακροχρόνια ισχύ, απαιτείται κάθε φορά προσκόμιση ανανέωσης ή νέας άδειας προκειμένου να μην κινηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανάκλησης της έγκρισης.

Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου ο αγοραστής θα δηλώνει: (α) ότι διαθέτει χώρους όπου ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να συμβουλευτεί τη λογιστική αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων ποσοτήτων γάλακτος στην επιχείρηση και αποδέχεται τη διεξαγωγή ελέγχων από τις εθνικές Αρχές, (β) ότι αναλαμβάνει να ενημερώνει τη λογιστική απο-θήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων/εισαγόμενων ποσοτήτων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην επιχείρηση, (γ) ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαβιβάζει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα στοιχεία για τις εισκομιζόμενες/ εισαγόμενες ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην επιχείρηση όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση, (δ) ότι οποιαδήποτε μεταβολή ή παύση των εργασιών της επιχείρησης θα κοινοποιείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ και (ε) το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ο οποίος θα υπογράφει και την υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον για τους αγοραστές τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή οι δεσμεύσεις τους στην υπεύθυνη δήλωση η έγκριση ανακαλείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και τις δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Μετά από αίτηση του αγοραστή, που υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η ανακληθείσα έγκριση επανα-χορηγείται, μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την ανάκλησή της εφόσον, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, διαπιστωθεί ότι έπαψαν πλέον να υφίστανται οι λόγοι ανάκλησης της έγκρισης.

Η επαναχορήγηση μπορεί να γίνει νωρίτερα στην περίπτωση που η ανάκληση έγινε λόγω μακροχρόνιας αδράνειας του αγοραστή ο οποίος τελικά αιτείται εκ νέου έγκριση νωρίτερα από τους τρεις μήνες της ανάκλησης. Οι εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι την έκδοση της παρούσας είναι σε ισχύ. Στους «αγοραστές» οι οποίοι προβαίνουν στην αγορά γάλακτος χωρίς προηγουμένως να έχουν τύχει έγκρισης, γίνεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έγγραφη σύσταση προς συμμόρφωση εντός 2 μηνών από την αποδεδειγμένη παραλαβή της σύστασης και στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, επιβάλλεται πρόστιμο 500€ το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός διμήνου από την απόφαση επιβολής προστίμου και προσαυξάνεται κατά 500€ ανά δίμηνο επιπλέον καθυστέρησης.

Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και εισήγηση της Δ/νσης ΚΥ και ΜΖΠ. Οι ίδιες διαδικασίες έγκρισης ισχύουν και για τους παραγωγούς γάλακτος με καθετοποιημένη μονάδα που αξιοποιούν οι ίδιοι το γάλα που παράγουν με αντιστοίχιση της εγγραφής σε επιμελητήριο στην εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεις κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3874/2010 (Α’ 151).

Διαδικασία γνωστοποίησης των εισκομισθέντων ποσοτήτων γάλακτος και υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών»

Κάθε «αγοραστής» γάλακτος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύο (2) φορές το χρόνο πλήρως συμπληρωμένη μηχανογραφημένη συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση των εισκομίσεων που πραγματοποιήθηκαν από «παραγωγούς», συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης αγροτικών προϊόντων, ξεχωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα 2.

Ειδικότερα: α) Περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. β) Περίοδος 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιόδου 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Για το αγελαδινό γάλα συνεχίζεται η αποστολή της αντίστοιχης κατάστασης σε μηνιαία βάση όπως ίσχυε μέχρι τη λήξη του συστήματος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος στις 31 Μαρτίου 2015.

Οι παραγωγοί που προβαίνουν αποκλειστικά σε απευθείας πώληση γάλακτος αποστέλλουν τις καταστάσεις στις προθεσμίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Στις καταστάσεις εισκομίσεων αναγράφονται επιπλέον ο κωδικός εκμετάλλευσης του παραγωγού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του δελτίου εμβολιασμού ή/και του δελτίου ορολογικού ελέγχου των αιγοπροβάτων κατά της βρουκέλλωσης.

Οι ανωτέρω καταστάσεις είναι μηχανογραφημένες και αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σε ηλεκτρονική μορφή. Με την ολοκλήρωση και επίσημη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, η οποία θα καθοριστεί με ειδική υπουργική απόφαση, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται διαδικτυακά.

Σε περίπτωση που σε μία από τις ανωτέρω περιόδους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν έγιναν αγορές γάλακτος οι «αγοραστές» οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Την υποχρέωση αποστολής των παραπάνω στοιχείων έχουν και οι παραγωγοί με καθετοποιημένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση για το γάλα που οι ίδιοι αξιοποιούν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην περίπτωση των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν έναν αριθμό παραγωγών όπως γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί που συγκεντρώνουν το γάλα για λογαριασμό των μελών τους και στη συνέχεια το παραδίδουν σε «αγοραστές», την υποχρέωση αποστολής των αναλυτικών καταστάσεων ανά παραγωγό — κτηνοτρόφο στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν αυτά τα νομικά πρόσωπα.

Οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις κοινοποι-ούνται από τα νομικά πρόσωπα και στους αγοραστές. Για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι «αγοραστές» του γάλακτος που παρακρατούν από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς-μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι αγοραστές οφείλουν να δηλώνουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κάθε μήνα, μαζί το μηνιαίο ισοζύγιο γάλακτος που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 175180/2011 (ΦΕΚ Β’ 1721) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά, τις ποσότητες σε κιλά, την αξία και την προέλευση (Ε.Ε. ή τρίτων χωρών), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3. Βάσει των ταυτοποιητικών στοιχείων των «παραγω-γών» (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ — ΔΟΥ, κωδικός εκμετάλλευσης, τηλέφωνο επικοινωνίας) ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καταχωρεί αυτούς σε ειδικό μητρώο και αποδίδει σε κάθε έναν από αυτούς έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος γνωστοποιείται στους ίδιους τους «παραγωγούς» αλλά και στους «αγοραστές» και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σε σχέση με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι «αγοραστές» οφείλουν να διαβιβάζουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ άμεσα τα ταυτοποιητικά στοιχεία τυχόν νέου «παραγωγού» με τον οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά και φέρουν την ευθύνη επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων που διαβιβάζουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι «αγοραστές» καθώς και οι «παραγωγοί» γάλακτος είναι υποχρεωμένοι: Να τηρούν, χωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, λογιστική καταχώριση του συνόλου των ποσοτήτων γάλακτος που έχουν παραδοθεί σε αυτούς ή αντίστοιχα έχουν παραδώσει καθώς και όλων των ειδών γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων για περαιτέρω μεταποίηση που προέρχονται από την ΕΕ ή τρίτες χώρες και να διατηρούν αυτά τουλάχιστον για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.

Να θέτουν στη διάθεση των υπαλλήλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οι οποίοι διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση γα-λακτοκομικών προϊόντων.

Κάθε αγοραστής γάλακτος προκειμένου να ενταχθεί στο μειωμένο ποσό της ειδικής εισφοράς όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193) υποχρεούται να δηλώσει στη Διεύθυνση Διαχεί-ρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ-ΔΗ-ΜΗΤΡΑ τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας στα δείγματα του νωπού γάλακτος που παραλαμβάνει από τους παραγωγούς.

Για το σκοπό αυτό οι αγοραστές οφείλουν να απο-στείλουν το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το εργαστήριο ελέγχου γάλακτος με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι αναλύσεις γάλακτος που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 853/2004, όπως ισχύει κάθε φορά.

Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στα πλαίσια του αυτοελέγχου, με ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου ή τα κατά τόπους εργαστήρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούνται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλλουν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ άμεσα με την υπογραφή τους πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλομένους (υπόδειγμα 4).

Η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποστολής των καταστάσεων εισκομίσεων — παραδόσεων γάλακτος και θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος τους.

Σε περίπτωση μη αποστολής συμφωνητικού η εισφορά θα υπολογίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο 0.75 % της ανά κιλό αξίας γάλακτος. Όταν διακοπεί η συνεργασία με το εργαστήριο, ο αγοραστής γάλακτος και το εργαστήριο ανάθεσης υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει στο Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης ΚΥ και ΜΖΠ με τη συγκέντρωση τουλάχιστον του 70 % των στοιχείων των εγκεκριμένων αγοραστών πλήρη ανάλυση των δηλωμένων ποσοτήτων ανά είδος γάλακτος, την αντίστοιχη συνολική παρα-κράτηση εισφοράς και τη διαμορφούμενη μέση τιμή ανά είδος γάλακτος.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επικαιροποιεί τα ανωτέρω με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων και ενημερώνει το Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παρα-γωγής της Δ/νσης ΚΥ και ΜΖΠ άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία είσπραξης εισφοράς.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο «αγοραστής» γάλακτος δεν ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση μετά και από έγ-γραφη προειδοποίηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, επιβάλλονται, από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και εισήγηση της Δ/νσης ΚΥ και ΜΖΠ, ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω πρόστιμα: Για την μη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων εισκο-μίσεων γάλακτος επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 3% της αξίας της συνολικής ετήσιας εισκομισθείσας ποσότητας γάλακτος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και στην περίπτωση που αυτή η εισκόμιση δεν είναι γνωστή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 500 €. Για την μη ακριβή αποστολή στοιχείων εισκομίσεων γάλακτος, ως προς τις ποσότητες και την αξία αυτών από κάθε παραγωγό, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5% της συνολικής αξίας του γάλακτος που δεν δηλώθηκε. Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα των ανω-τέρω περιπτώσεων διπλασιάζονται. Για την επιβολή των κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα και η επαναληψιμότητα της παράβασης, η ποσότητα γάλακτος στην οποία αφορά, το μέγεθος της επιχείρησης σε τοπική ή πανελλήνια κλίμακα, ο αριθμός των απασχολούμενων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο, για κάθε παράβαση, δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα ανωτέρω πρόστιμα δεν επιβάλλονται όταν διαπιστώνονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αι-τιολογημένες, οι οποίες κοινοποιούνται στη Δ/νση ΚΥ και ΜΖΠ.

Ενστάσεις

Κατά των επιβαλλόμενων προστίμων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης επιβολής προστίμου, η οποία κατατίθεται στη Δ/νση ΚΥ και ΜΖΠ και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δ/ νσης ΚΥ και ΜΖΠ. Κατά την εξέταση των ενστάσεων λαμβάνονται υπόψη, πέραν των στοιχείων βάσει της οποίας επεβλήθη η κύρωση, όλες οι παρατηρήσεις των ελεγκτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αλλά και τα πορίσματα της υπηρεσίας που εισηγήθηκε την επιβολή των κυρώσεων αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία προκύψουν με οποιοδήποτε μέσο.

Απόδοση των οφειλών

Τα έσοδα που προκύπτουν από την απόδοση της ειδικής εισφοράς και κάθε πρόστιμο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση κατατίθενται υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στον αριθμό λογαριασμού IBAN GR82 0171 2150 0062 1504 0040 569 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, με όνομα καταθέτη την επωνυμία του αγοραστή οφειλέτη.

Σε περίπτωση που οι αγοραστές δεν αποδίδουν έγκαιρα τις οφειλές τους από εισφορές ή από την επιβολή των προστίμων, αυτές βεβαιώνονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

www.dikaiologitika.gr

Απάντηση