Χωρίς πέναλτι για τη βόσκηση η πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών

Χωρίς τις προβλεπόµενες κυρώσεις ως προς την τήρηση της ελάχιστης και της µέγιστης πυκνότητας βόσκησης για όλη την περίοδο των δεσµεύσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί στα περίπτερα, θα πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές των Νέων Αγροτών που αφορούν όλες τις προσκλήσεις του «Μπαλτατζή», σύµφωνα µε ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Αν το μέσο εισόδημα τριετίας είναι ίσο ή µεγαλύτερο από αυτό για το οποίο ενισχύθηκε ο παραγωγός, τότε οι όροι της πράξης τηρούνται

Επιπλέον, για όσους έχουν υποβάλλει αίτηµα πληρωµής µετά την 1η Ιανουαρίου 2015, δεν θα υπάρξει µείωση του ποσού των πληρωµών, αν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο αιτούµενο ποσό πληρωµή και του ποσού που προκύπτει µετά την εξέταση της αίτησης, αν η διαφορά τους είναι µικρότερη του 10% (αντί για το 3% που ίσχυε). Για παράδειγµα αν κάποιος αιτηθεί 3.300 ευρώ και δικαιούται µετά από τον έλεγχο 3.000 ευρώ, θα λάβει τελικώς 3.000 ευρώ, χωρίς να µειωθούν οι ενισχύσεις του κατά 300 ευρώ όπως προβλεπόταν (δηλαδή στα 2.700 ευρώ)

Αναλυτικά τα κύρια σηµεία της ΚΥΑ (2642/Β’/2015):

1. Στο άρθρο 9, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

β) Στην περίπτωση µη τήρησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι η γεωργική εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισής (0,5) ΜΑΕ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(i) Εφόσον ο µέσος όρος του εισοδήµατος της εκµετάλλευσης, όπως αυτός προκύπτει από τα τελευταία τρία έτη, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το επίπεδο εισοδήµατος της εκµετάλλευσης για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, τότε αυτός θεωρείται ότι συνεχίζει να τηρεί τους όρους της απόφασης έγκρισης πράξης.


(ii) Εφόσον από τον υπολογισµό του ανωτέρω µέσου όρου προκύπτει ότι αυτός είναι µικρότερος από το επίπεδο του εισοδήµατος της εκµετάλλευσης για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, αλλά για κανένα από τα έτη δεν υπολείπεται του ενός τρίτου του εισοδήµατος αναφοράς, τότε η Αρχή που διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει επιστολή προειδοποίησης µε την οποία ο δικαιούχος ενηµερώνεται για το εύρηµα. Ενηµερώνεται επίσης ότι θα ακολουθήσει νέος έλεγχος του εισοδήµατος της εκµετάλλευσής του µε τα στοιχεία του εποµένου έτους του ελέγχου, όταν θα είναι διαθέσιµα

Comment here