ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2016(σχετική η αριθ. 3/20-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
2. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
3. Έγκριση ή μη πληρωμής, βεβεαιωθέντων νέων υποχρεώσεων,της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Φ.Π. Μελίκης) στη Δ.Ο.Υ Βεροίας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το 2016.
5. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38590/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38591/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38592/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38593/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38594/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38595/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών(σχετικό το αριθμ. πρωτ. 38596/2015 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών)
13. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” Α.Μ. 75/2014.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ” (Α.Μ 10/2014)
15. Λήψη απόφασης για την αναστολή παράδοσης εξοπλισμού της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” ΟΜΑΔΑ Α’.
16. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Ραψομανίκης.
17. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια.
18. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Μελίκης.
19. Ηλεκτροδότηση γηπέδου τένις στο Πλατύ.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΚΑΘΙΑΣ” (Α.Μ 52/2014)
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ” (αρ.μελέτης 43/2014)
22. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού 530,00 ευρώ από τον υπ’αριθ. 2015/043 χρηματικό κατάλογο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Πούλιου Δημητρίου του Ιωάννου
24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ’αριθμ. 24,27 & 35 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ ‘αριθ.468(106) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.
26. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του υπ’αριθ. 99 αγροτεμαχίου έκτασης δέκα έξι στρεμμάτων αγροκτήματος Τ.Κ. Νησίου.
27. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Απάντηση