Τι γίνεται με τους διορισμούς των 440 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008 Διαβάστε περισσότερα:

Τι γίνεται με τους διορισμούς των 440 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008 Θα συνεκτιμηθεί το αίτημα στα πλαίσια των δημοσιονομικών συνθηκών Η ως άνω Διεύθυνση, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για τον προσδιορισμό του αριθμού των αδιόριστων εκπαιδευτικών, προέβη στην κατάρτιση σχεδίου απόφασης κατανομής 440 Εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 για την Α/θμια και Β/θμια. Το εν λόγω σχέδιο απόφασης προωθήθηκε για υπογραφές στην Ιεραρχία αλλά δεν ολοκληρώθηκε η υπογραφή του. Τα παραπάνω εμπεριέχονται μεταξύ των άλλων σε γραπτή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Βερναρδάκη σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος με θέμα « Αίτημα  για την επίλυση της χρονίζουσας εκκρεμότητας διορισμού των επιτυχόντων εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2008» Μάλιστα στο τέλος της απάντησης δίνεται η πληροφορία ότι  η  εν λόγω εκκρεμότητα συμπεριλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και θα συνεκτιμηθεί μαζί με τα αιτήματα για νέες προσλήψεις όλων των υπηρεσιών και φορέων, στο πλαίσιο πάντα και των διαμορφούμενων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας ώστε στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες. Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Το έτος 2014 (9-5-2014) περιήλθε στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπόμνημα του συλλόγου αδιόριστων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ έτους 2008 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 1175/2014 του ΣτΕ για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Η ως άνω Διεύθυνση, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για τον προσδιορισμό του αριθμού των αδιόριστων εκπαιδευτικών, προέβη στην κατάρτιση σχεδίου απόφασης κατανομής 440 Εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 για την Α/θμια και Β/θμια. Το εν λόγω σχέδιο απόφασης προωθήθηκε για υπογραφές στην Ιεραρχία αλλά δεν ολοκληρώθηκε η υπογραφή του. Στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015, κατόπιν της υπα’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/295/οικ.7058/11-3-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου απέστειλαν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών τους αναγκών σε προσωπικό, καθώς και ποιες από τις ανάγκες αυτές καλύπτονται από εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μόνιμου και αορίστου χρόνου) που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή τους φορείς. Η εν λόγω εκκρεμότητα συμπεριλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και θα συνεκτιμηθεί μαζί με τα αιτήματα για νέες προσλήψεις όλων των υπηρεσιών και φορέων, στο πλαίσιο πάντα και των διαμορφούμενων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας ώστε στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα:

Απάντηση