Συμπληρωματική γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου για τις συλλήψεις για φοροδιαφυγή

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε συμπληρωματική γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία όποιος συλληφθεί για φοροδιαφυγή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 θα διώκεται ποινικά από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη συμπληρωματική γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η υποχρέωση άμεσης δίωξης και η κατάργηση οποιουδήποτε φορολογικού συμβιβασμού που προβλέφθηκε με τον ΚΦΔ (κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) ισχύουν για τα φορολογικά αδικήματα που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του από 1.1.2014.

Κι αυτό γιατί  η κατάργηση του συμβιβασμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά και για τις πράξεις προ την έναρξης ισχύος του ΚΦΔ όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως επιεικέστερος ο νόμος 2523/1997 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3842/2010 που επιτρέπει τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξάλειψης του αξιοποίνου για αδικήματα τελεσθέντα έως 31.12.2013 ανεξαρτήτως του πότε αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται.

Η συμπληρωματική γνωμοδότηση εκδόθηκε για να διευκρινιστεί πως η άμεση δίωξη στην οποία πρέπει να προχωρούν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά όταν διαπιστώνουν αδικήματα φοροδιαφυγής, αφορά αδικήματα μετά την 1.1.2014 και δεν έχει αναδρομική ισχύ για αδικήματα πριν από αυτή την ημερομηνία.

Η σύγχυση προκλήθηκε από προηγούμενη γνωμοδότηση αντεισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία με τον ΚΦΔ έχει καταργηθεί σιωπηρά η δυνατότητα διοικητικού και δικαστικού συμβιβασμού με συνέπεια οι φορολογικές αρχές να οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

Απάντηση