Οδηγός ΟΓΑ για σύνταξη αγροτών στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης

Από τον πρώτο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θα μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη γήρατος αγρότες που έχουν συμπληρώσει τα 62 χρόνια και τα 40 χρόνια ασφάλισης στα οποία, μάλιστα, μπορούν να προσμετρηθούν και πλασματικά χρόνια.Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο ΟΓΑ σε εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής η οποία, υπενθυμίζεται, ψηφίστηκε το 2014 ( άρθρο 18 του ν.4302/2014).
Η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης με βάση αυτές τις διατάξεις είναι η 1η Οκτωβρίου 2014 δεδομένου ότι ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2014.

Οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση πρέπει να υποβάλλονται από τους αγρότες κατά το μήνα που συμπληρώνεται το 62ο έτος ηλικίας τους και όχι νωρίτερα, πάντα με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει και 40 χρόνια προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της σχετικής αίτησης η σύνταξη δε χορηγείται αναδρομικά.

Για τη συμπλήρωση των 40 ετών προϋπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης από άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ελληνικούς ή από το εξωτερικό, πλην του ΟΓΑ. Ωστόσο, πριν από την έγκριση χορήγησης της σύνταξης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων. Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία, διαπιστώνεται ότι δεν συμπληρώνονται τα 40 έτη ασφάλισης, τότε θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ, για το δικαίωμα που έχει να κάνει χρήση της αναγνώρισης πλασματικών ετών.

Όσοι αγρότες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λαμβάνουν και τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον κλάδο. Για τη συμπλήρωση της 15αετίας δεν λαμβάνονται υπόψη χρόνοι ασφάλισης άλλων ασφαλιστικών φορέων από την Ελλάδα ή πλασματικά έτη.

Χρόνοι που αναγνωρίζονται

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους. Σε αυτά τα 7 πλασματικά έτη θα προσμετρώνται και τα πλασματικά χρόνια – εξαιρούμενες περίοδοι των φορέων χωρών – μελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας. Σε περίπτωση που ο εξομοιούμενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον πλασματικών χρόνων

Πλασματικοί χρόνοι

Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι οι εξής:

1. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.

2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.

3. Ο πλασματικός χρόνος σπουδών.

4. Ο χρόνος σπουδών.

5. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.

6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.

7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ.

8. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 2 έτη.

9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).

11. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΣΑ – ΤΑΕ.

12. Ο χρόνος απεργίας.

13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη προαιρετικής ή πραγματικής ασφάλισης.

Το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων ετών ανέρχεται στα 7 έτη. Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η εξαγορά των πλασματικών ετών, για το 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος ανέρχεται σε 2014,2 ευρώ και το ποσό εξαγοράς για ένα μήνα σε 167,85 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται 15% έκπτωση.

Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.

Αν υπάρχει οφειλή για ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, που δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ, τότε γίνεται συμψηφισμός με το ποσό της σύνταξης. Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης χωριστά.

Comment here