ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΥΓΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας επιτροπής Τομέων πρωτοβάθμιας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς του όπως αυτοί έχουν καθοριστεί.

Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή αυτού είναι τριετής και άμισθη.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Κίρκος

 

Συνημμένα: Περιγραφή θέσης και δικαιολογητικά στην αναλυτική πρόσκληση

Απάντηση